VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Roboti od firmy Wow Wee
Nepihlen nvtvnk

Roboti od firmy Wow Wee

Nová doba pøináší nové hraèky. Tentokrát je pøinesla firma Wow Wee, jenž vyrábí kvalitní roboty s mnoha vlastnosmi, o kterých se vám ani nezdálo. Roboti jsou urèeni pro všechny vìkové kategorie. Jsou na dálkové ovládání ve tvaru ovladaèe. Základní vlastnosti jsou vìtšinou podobné. Ale to neznamená, že není mezi nimy rozdíl. Každý robot nabízí 3 režimy, které se dají libovolnì pøepínat. Robot RoboSapien V2 umí ovládat ostatní druhy robotù. Lze si vybrat ze ètyø robotù.

  • 1. RoboSapien V1
  • 2. RoboSapien V2
  • 3. RoboRaptor
  • 4. RoboPet

1. RoboSapien V1

Robota ovládá IR ovladaè a lze mu pøidat další funkce. Ty se naprogramují na ovladaèi. Jeho schopnosti nejsou omezené. Je vysoký 35 cm a pohání ho 4 tužkové baterky. Má dobrou stabilitu, a proto umí bìhat a otáèet se. Pøi koupi zvládá již 67 pøedprogramovaných funkcí a umí mezinárodnì mluvit (mluva podobná jeskynímu èlovìku).

2. RoboSapien V2

Robot je vysoký 61 cm a vnímá okolní prostøedí, lidi a pøedmìty. To vše jen díky tomu, že má barevný zrak, hmat a dokonalý sluch. Robot mùže také sedìt, stát, dìlat rùzné pohyby, lehnout si, vstát a vlnìt se. Reaguje slovnì na podmìty a pøíkazy, které byly vyslány z ovladaèe. Rozpozná pøekážky a pohybující se podnìty, tudíž se nikde nezasekne. Dokáže také ovládat jiné druhy robotù od firmy Wow Wee. Pøi koupi má 100 pøedprogramovaných funkcí. Dá se dálkovì ovládat, nebo dokonce se pohybovat automaticky.

3. RoboRaptor

Robot je 80 cm dlouhý a vyznaèuje se svými vynikajícími reakcemi na podnìty. Dokáže otáèet hlavou a krkem a mrskat ocasem. Má dotykové senzory na ocasu, bradì a jazyku. Infraèervený systém odhalí objekty v cestì. Pøi koupi má už 40 programovatelných funkcí.

4. RoboPet

Robot je opravdu malý, a proto se s ním mùžete vypravit kamkoliv. Je to opravdový pøítel èlovìka. Dokáže bìhat, plazit se, sedìt, ležet, vstát a válet se na zádech. Reaguje na prostøedí. Jeho IR zrak mu pomáhá se vyhnout pøekážkám. Umí štìkat, kòuèet, vrèet a funìt. Lze si ho vycvièit. Triky pak pøedvádí na povel.

Pøehled obrázkù

Na prvním obrázku je RoboSapien V1, na druhém RoboSapien V2, na tøetím RoboRaptor, na ètvrtém je RoboPet a na posledním obrázku je robotí rodinka.

robot robot robot robot robot

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 25.05.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 5667x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ