VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Sun Fire Microsystems
Nepihlen nvtvnk

Sun Fire Microsystems

Firma Sun má v plánu poprvé dlouhodobì pùsobit v oblasti standardizovaných serverù. Potvrdil to jeden ze zakladatelù firmy Sun Andy Bechtolsheim, který je i šéfem vývoje Galaxy. Trh, na kterém budou servery se sadou x86, má mít hodnotu až 17,5 miliardy dolarù. Podle prezidenta firmy COO "Chief Operating Officer" má nová technologie v serverech Galaxy v budoucnu využívána i na systémy postavené na procesorech Sparc.

Firma Sun má v plánu proniknout s technologiemi Galaxy i do oblasti blade serverù. Tam pùsobí zatím minimálnì, jelikož tam hlavnì dominují konkurenèní HP a IBM.

Firma Sun dbala pøi výrobì nových serverù na spotøebu, která se v poslední dobì stala kritériem èíslo 1 pøi nákupu. Nové servery Sun spotøebují polovinu elektrické energie než produkty od firem DELL, HP a IBM. A to pøi vyšším výkonu než nabízejí uvedené firmy. Nové servery navrhl Andy Bechtolsh, který opustil firmu Sun v roce 1995 a vrátil se v roce 2005, kdy firma Sun odkoupila jeho firmu Kalia. A ta se zabývá designem serverù. Servery Sun Fire mìli vylézt na svìtlo zaèátkem roku 2005, kdy byla koupena firma Kalia, ale místo toho se zjišovalo, jak vytlaèit konkurenèní firmy. Tím zjistili, že uživatelé nehledí jen na cenu a výkon, ale i na efektivnost provozu a rozmìry

sun

Uvedení technologie Galaxy na trh podpoøili partneøi hlavnì AMD, dále MySQL, Oracle a Red Hat. Firma Sun je nyní nejvìtším odbìratelem procesorù AMD Opteron. Sun hodlá dodávat jak hardware tak i software, vèetnì operaèního systému Solaris.

Sun hodlá dodávat tøi varianty operaèního systému: Sun Solaris, Red Hat Linux a Microsoft Windows. Vùbec poprvé hodlá firma Sun nabízet plnou podporu pro operaèní systém Microsoftu.

Firma Sun Microsystems utratila stovky milionù dolarù za výzkum a vývoj technologií. Pokud budou servery Sun Fire úspìšné, budou vývojáøi psát aplikace pro operaèní systém Solaris, což se odrazí na rozšíøení trhu.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 23.05.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 2718x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ