VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > ModelovánĂ­ v Blenderu - extrudovánĂ­, vytáèenĂ­
Nepřihlášený návštěvník

Modelování v Blenderu - extrudování, vytáèení

V tomto èlánku si zkusíme vymodelovat vázu. Nejdøíve popíši modelovací metodu zvanou extrudování. Je to dobrá metoda èasto použitelná témìø na vše. Váza je však rotaèní tìleso které lze vytoèit. To si ukážeme hned po extrudování.

V Blenderu se nachází nìkolik módù. Nás zatím zajímají pouze mód editaèní a objektový. Mezi obìma módy pøepínáte tabulátorem nebo pomocí myši. Objektový mód se používá pøi pohybu celým tìlesem. Editaèní mód slouží k úpravì samotného modelu.

Pøepnìte se do editaèního módu. Mìli byste vidìt osm vrcholù krychle, nyní jsou všechny oznaèeny. Na zaèátek je dobré vymezit pojmy. Vrcholy èi body se v Blenderu nazývají vertices, hrany jsou zde Edges, plochy jsou Faces. Body a hrany jsou "neviditelné" teprve vytvoøením facù dostanete základ modelu. Klávesou A vybíráte všechny nebo žádné body (vrcholy). Oznaèené body svítí žlutì. Jednotlivé body vybíráte pomocí pravého tlaèítka myši pøípadnì s pøidrženým shiftem. Vìtší množství vyberete napøed zmáèknutím klávesy B a tahem myši. Když zmáèknete B dvakrát vybíráte pomocí kruhového výbìru. Pomocí tlaèítek výbìru mùžete volit mezi oznaèováním bodù, hran a ploch.

Ještì je potøeba objasnit k èemu je 3D kurzor. Je to místo kam se vkládají nové objekty, nebo podle nìj mùžete rotovat aj. Pokud se vám v prùbìhu práce stane, že kliknete nìkam mimo, už se klikáním špatnì dostává pøesnì do støedu. Jeho pozici opravíte v View | View Properties. Podobnì mùžete pøesnì urèit polohu každého bodu i tìlesa jen s tím rozdílem, že po oznaèení zmáèknete N.

Poslední vìcí je fialový bod který nemùžete oznaèit. Jde o jakési tìžištì. Podle nìj objekt napø. rotuje. (pozn.: Proto pøedmìty pohybovat pouze v objektovém módu). Pohyb je provádìn vždy s oznaèenými objekty ( i s body,plochami...)

  • Klávesa G = Pohyb - od slova Grab
  • Klávesa S = ZvìtšenĂ­/ZmenšenĂ­ - od slova Scale
  • Klávesa R = Rotace - od slova Rotate

Pøi pohybování mùžete držet ctrl (nebo ctrl + shift) pro krokování. Pohyby mùžete provádìt po urèitých osách, pomocí tahu se zmáèknutým koleèkem. To je na úvod vše. Následuje modelování. Vymažte si v objektovém módu kostku, klávesa X nebo Delete. Celé pøedmìty mažte a vytváøejte vždy v objektovém módu! Z editaèního je sice vymažete také, ale ne úplnì. Objekt tam zùstane, smaže se jenom mesh.

Extrudování

Nejdøíve je potøeba vložit kruh. V horním pohledu zmáèknìte mezerník |Add|Mesh|Circle. Bodù nechte tøeba 32. Podobnì se vkládají i další objekty, pøíštì vám povím napø. vložte Plane.

Modelování v Blenderu - extrudování, vytáèení

Pøepnìte se do editaèního módu (TAB) a do boèního pohledu (NUM 3). Mìjte všechny body oznaèené. Oznaèené body jsou žluté. Udìláte to pomocí klávesy A. Nyní stisknìte E od slova extrudovat. Vyberte only Edges a vytáhnìte nahoru, potvrïte levým kliknutím myši. Znovu pøipomínám držte u posuvù, rotací ad. Ctrl (pøípadnì i se Shiftem) a posouvejte po osách (stlaèené koleèko+tah myší), vaše práce tak bude pøesnìjší, nìkdy je to nutností.

Modelování v Blenderu - extrudování, vytáèení

Znovu extrudujte, potvrïte a ještì kruh o nìco zvìtšete (klávesa S).

Modelování v Blenderu - extrudování, vytáèení

Takto si s modelem vyhrajte až udìláte požadovaný tvar vázy. Podobnì extrudujte i vnitøek vázy. Mùžete se pøepnout podle tlaèítka do drátového zobrazení.

Modelování v Blenderu - extrudování, vytáèení

Váza už je skoro kompletní. Zbývá dodìlání dna vázy i dna jejího vnitøku. Oznaète si body z kterých bude dno. Extrudujte je, ale nikam je neposouvejte, pouze je zmenšete. Zmenšené body ještì jednou extrudujte. Stisknìte Alt+M|At center. Onìch 32 bodù se vám spojí do jednoho. To samé i z vnitøkem.

Modelování v Blenderu - extrudování, vytáèení

Teï staèí vázu zahladit. Dejte si objektový mód. V Edit buttons dejte Set Smot. Pokud vznikne ošklivý lem oznaète v editaèním módu všechny body a použijte Ctrl+N. Je to zpùsobeno pøetoèenými normály, tento pøíkaz je zkusí automaticky správnì nastavit. Pokud chcete mít vázu ještì hladší použijte Modifikátor Subsurf. Je opìt v edit buttons|ADD Modifier|Subsurf. Pod jeho položkou Level se skrývá stupeò zahlazení pøi zobrazení, pod Render Level stupeò zahlazení pøi Renderování. Nyní je váza hotova. Nastavte si kameru tak, abyste vidìli celou vázu, pohnìte si se svìtlem a F12 mùžete vyrenderovat váš první výtvor.

Modelování v Blenderu - extrudování, vytáèení

V následujících dílech si ukážeme metodu zvanou vytáèení a ukážeme základní nastavení materiálu.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Petr Nagy
Datum: 23.03.2008 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 8652x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ