VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Microsoft Virtual PC 2007 – aneb novodobý „Deus Ex Machina“
Nepihlen nvtvnk

Microsoft Virtual PC 2007 – aneb novodobý „Deus Ex Machina“

Microsoft Virtual PC 2007 – aneb novodobý „Deus Ex Machina“

Tak jsem se rozhodl napsat takový návod, nebo chcete-li recenzi, na Microsoft Virtual PC 2007. Rozhodl jsem tak díky pøedešlému podobnému èlánku od kolegy, který psal o VMWare. Já osobnì jsem si program instaloval, ale nebìhalo to jak mìlo a nespolupracovalo to s mými mechanikami. Proto jsem rozhodl poøídit si MS Virtual PC 2007 z oficiálního webu Microsoftu. Výhoda je ta, že tento program je pøímo od vývojáøù Microsoftu. Tím je zaruèena vysoká kompatibilita. Výhodou také je, že je možné instalovat i Linuxy èi jiné OS.

Microsoft Virtual PC 2007

Testované systémy:

Linux:

 • Slax
 • openSUSE 10.2

Windows:

 • Windows Server System 2003 Enterprise Edition SP2 <= Testovací OS
 • Windows XP Pro SP2 LIVE (Jako Reatogo X-PE)

Prvotní instalace Microsoft Virtual PC 2007 probìhla hladce a prùvodce snadno dopomohl k úspìšnému konci.

První spuštìní nás zavedlo do panelu Virtual PC Console, kde jsou tlaèítka: New, Settings Remove a Start. I když každého láká, aby zmáèkl na tlaèítko START, musíme si nejdøíve vytvoøit náš vlastní virtuální PC. Toho docílíme kliknutím na tlaèítko NEW.

Vysvìtlivky:

 • VM = Virtuální mašina
 • VD = Virtuální disk (HDD)
 • FD = Fyzický disk
 • VOS = Virtuální Operaèní Systém
 • FOS = „Fyzický“ OS

1. Welcome

V prvním kroku jen klikneme na NEXT.

Microsoft Virtual PC 2007

2. Options

Pøedpokládejme, že ještì nemáte vytvoøen teda virtuální mašinu (dále jen VM). Musíme tedy nechat odfajfkovanou první možnost a to Create a virtual machine. (Druhá možnost je vytvoøení vaší VM s default nastavením, tedy s výchozím továrním pøednastavením. Tøetí možnost slouží k tomu, máte-li již nìkdy z minula vytvoøenu VM - tedy soubor *.vmc)

Microsoft Virtual PC 2007

3. Virtual Machine Name and Location

V kroku èíslo 3 jen vložíme název vaší VM. Název není nijak limitován. Mùže tam být skuteènì cokoliv. Já nechal ten pøednastavený název.

Microsoft Virtual PC 2007

4. Operating System

Tento krok je velmi dùležitý a doporuèuji neklikat poøád za sebou NEXT, NEXT, NEXT... Zde jasnì zadejte, jaký máte v plánu instalovat. Program se pøizpùsobí nastavením a verzi vašeho OS. V mém pøípadì jsem zadal Windows Server 2003.

Microsoft Virtual PC 2007

5. Memory

Již v minulém kroku jste mohli zahlédnout informace o velikosti VD, RAM a zvuku. Další tabulka má nadpis Memory. Zde si mùžete nastavit, kolik RAM má program Microsoft Virtual PC 2007 reservovat na bìh vaší VM. Doporuèuji minimální minimum 256MB. Optimální 512MB a více.

Microsoft Virtual PC 2007

6. Virtual Hard Disk Options

Instalaèní prùvodce se vás v šestém kroku zeptá, zda-li chcete vytvoøit nový VD nebo použít již existující. Pøedpokládejme, že tvoøíme nový VD.

Microsoft Virtual PC 2007

7. Virtual Hard Disk Location

Zde jen vybereme umístìní VD na FD a urèíme jeho velikost. Já nastavil optimálních 10 000 MB.

Microsoft Virtual PC 2007

8. Bye

Úspìšnì jste absolvovali kurz vytváøení VM a polovinu máte definitivnì za sebou. Tak se držte a neztrate nervy pøi nekoneèné instalaci Wokének ;-D

Microsoft Virtual PC 2007

Zmìna parametrù VM možná…

Klikem na Settings ve Virtual PC Console mùžete zkontrolovat správnost vašeho nastavení. Najdete-li chybu, mùžete ji opravit. Zde doporuèuji zapnout zvuk, síovou kartu a øadiè optických mechanik.

Microsoft Virtual PC 2007

Instalace nutná...

Nyní pøejdeme na samostatnou instalaci vašeho OS. V mém pøípadì se jednalo o Windows Server 2003, tak pøíklady budu na nìm také ukazovat. Nejdøíve klikneme ve Virtual PC Console na tlaèítko START. Možná vám zprvu bude VM bootovat ze síové karty nebo nijak. Proto v MENU najeïte myší na CD a kliknìte jakou mechaniku chcete, aby VM bootovala. Mùže to být i image ve virtuální mechanice. Tak jsem já instalovat Windows Server 2003. Když to máte restartujte VM a mìla by VM již najít zdrojové instalaèní soubory a zaèít s instalací jako na normálním PC.

Microsoft Virtual PC 2007

Výhodou je, že VM se opravdu chová jako bìžný fyzický PC. Pøeskoèíme 90ti minutovou instalaci, kterou jsem již absolvoval a mùžeme se koukat na naše výtvory.

Dùležité klávesové zkratky:

 • PavýATL+DEL – Nahrazuje CTRL+ALT+DEL (<= tato zkratka vás totiž pøehodí zpìt do Windows)
 • PavýALT+ENTER – Full Screen VOS
 • CTRL+ALT+DEL – Pøepne z VOS do FOS (Obrácenì nejde), nesmíte ale mít Full Screen VOS

STAHUJ SOUBOR:

MS-Virtual-PC-2007.exe (30,4 MB). Program je v Angliètinì, lze ale nastavit i jiné jazyky napø. Nìmèinu. Èeské jazykové rozhraní bohužel nepodporuje. Program má 30,4 MB a je ke stažení na stránkách Microsoftu. Také zde si ho mùžete stáhnout

Výhody a nevýhody:

Výhody:

 • Mùžete na nìm testovat své viry, prográmky, mùžete tam hrabat do registrù wokének, protože podle mì stejnak VM k nièemu jinému neslouží
 • te nainstalovat Linuxy bez obav, jestli vám zblbnou vaše Windows.

Nevýhody:

 • Bìží 2 systémy souèasnì, tím pádem není zrovna extra rychlý VOS, oba systémy se navzájem zpomalují.

Na konec ještì pár screenù:

Microsoft Virtual PC 2007 Microsoft Virtual PC 2007 Microsoft Virtual PC 2007 Microsoft Virtual PC 2007 Microsoft Virtual PC 2007 Microsoft Virtual PC 2007 Microsoft Virtual PC 2007 Microsoft Virtual PC 2007

Microsoft Virtual PC 2007

Info: Velikost všech obrázkù: cca 1,07MB

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 05.04.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 26704x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

OR3K - 18.09.2008
Bohuzel, nevim, jak nastavit bios, jak to je s tou virtualni mechanikou? Zkousel jsem vsechny moznosti..:( Mohl by mi nekdo prosim napsat na icq 249118702 ? Diky moc!

$uch@rC - 18.09.2008
Musite v BIOSu ve virtualnim stroji nastavit bootovani a namountovat ISO soubor jako virtualni mechaniku, ktera je integrovana

Phantome - 13.09.2008
Kazdy pokus o instalaci WinXP na virtualni disk pokazde skonci vypisem MAC adresy a dal nic, nejaka rada co delam spatne?

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ