VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Blender aneb 3D studio zdarma – Úvod
Nepihlen nvtvnk

Blender aneb 3D studio zdarma – Úvod

Blender aneb 3D studio zdarma – Úvod

Blender je program na tvoøení 3D grafiky, je volnì stažitelný a díky své volnosti mu pøibyly a stále pøibývají nové možnosti. Chcete li zaèít s 3D grafikou legálnì bez investic, pak je pro vás nejlepším øešením.

Pro zaèátek je nejlepší chápat Blender jako prostøedí k 3D modelování. Pozdìji zaènete objevovat další funkce èi pokroèilé techniky, které jsou v Blenderu zakomponovány. A už se jedná o animaèní editory, texturovací prostøedky, nod editory, tak tøeba i herní engine nebo particle systém. S novými verzemi pøibyla možnost sculptování. Pokud jste zaèáteèníci nezoufejte nad neznámými výrazy. Jednoduše je pøeskoète. Není v této fázi nutno rozumìt všemu, co Blender umí. Dost chvály. Pojïme se podívat jak Blender co nejlépe zprovoznit.

Jak zprovoznit?

Blender je postaven na programovacím jazyce Python. Pracuje s rùznými externími skripty, proto je za vhodné nainstalovat nejdøíve samotný Python. Pro souèasnou verzi Blenderu 2.45 instalujte Python 2.5.1 Nejlépe z originálních stránek. Poté až pøichází na øadu samotná instalace Blendera. Toho opìt doporuèuji stahovat z originálních stránek. Budete mít jistotu, že používáte aktuální verzi.

K prùbìhu samotných instalacích snad není co dodat. Jsou intuitivní a podle standardního rozvržení. Výše uvedený postup platí pro Windows. V Linuxech mùže instalace Pythonu probíhat více zpùsoby (kompilováním, použití rpm balíèku). Nebo už mùže být Python souèástí distribuce. Blender jako takový staèí jen rozbalit. Èili v Linuxu je instalace o malinko složitìjší. Tìm, který ho používají by však nemìla dìlat nejmenší problém.

První spuštìní

Nyní již mùžete Blendera spustit. Všimnìte si, že kromì velkého grafického okna se spustilo i okno s výpisem. Toto okno bìhem práce nevypínejte. Blender by se ukonèil a vy pøišli o neuložená data. Nyní je Blender továrnì nakonfigurován. Pokud probìhlo vše správnì, jste v této fázi. Dùležité je okno s výpisem.

Blender aneb 3D studio zdarma – Úvod

Blender aneb 3D studio zdarma – Úvod

Zaèneme rozdìlováním obrazovky. Já vìtšinou pracuji s tímto rozvržením.

Blender aneb 3D studio zdarma – Úvod

Hlavní vìcí, kterou jsem zmìnil, bylo rozèlenìní jednoho pohledu na tøi. Udìláte to následovnì: Kliknìte koleèkem na pøedìl oken (viz obrázek moje rozvržení) a vyberete split area. Zpìtný krok je obdobnì. Kliknete na rozdìlení, které chcete zrušit a zvolíte join area. V buttons window se pohybujete tažením se zmáèknutým koleèkem. Pokud budete mít radši menší tlaèítka, zato ale všechny pohromadì, kliknìte nìkam v buttons window pravým tlaèítkem a vyberte Horizontal. Aby se toto vaše nastavení uchovalo do dalšího spuštìní zmáèknìte CTRL+U a potvrïte. Nyní ještì máte vloženou kostku. Mùžete si ji zkusit vyrenderovat. Pokud jste si omylem nìèím nehnuli po stisknutí F12 se vám objeví váš první obrázek. Pøes File | Save Image si ho mùžete uložit.

Pokud vás tento èlánek zaujal, mùžete se tìšit na další podobné. V dalších èláncích popíši objektový a editaèní mód a sami si zkusíte jak jednoduché je vymodelovat vázu.

Shrnutí:

Manipulaci s pohledem(tøeba i posouvání nabídek), rozdìlování oken probíhá pomocí koleèka. Vìtšinou tahem koleèka a nebo s kombinací se shiftem.

Volba pohledu se provádí na numerické klávesnici:

  • horní pohled - 7
  • boèní pohledy - 3, 1 (z boku, ze pøedu)
  • z kamery – 0
  • vypnutí zapnutí perspektivy – 5
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Petr Nagy
Datum: 19.03.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 8497x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ