VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > VirtuálnĂ­ PC, aneb k èemu je moĹľnĂ© jej použít
Nepřihlášený návštěvník

Virtuální PC, aneb k èemu je možné jej použít

Virtuální PC je v podstatì další operaèní systém nainstalovaný na poèítaèi. Z pohledu vývojáøe software, správce sítì a uživatele PC je kupøíkladu virtuální PC nutností. Jeho využití je opravdu široké.

Co je potøeba k instalaci ?
Ke spuštìní virtuálního PC : VMXWizard
K instalaci virtuálního PC : VMware Player
Pro bìh VMXWizard je nutné mít nainstalované dotnetfx

Jeho instalace je stejná jako instalace bìžného operaèního systému, i když je provádìná trochu jinak a za pomoci nástrojù. V tomto èlánku se nebudeme zaobírat placenými nástroji, kde se dá o jejich kvalitì hodnì diskutovat (zejména o produktech Microsoftu). Zamìøíme se na free nástroj VMware Player.

Virtuální PC

Je velice hezky graficky a hlavnì funkènì zpracován. Jeho pøedností je pøedevším okamžitá funkènost po instalaci nástroje VMware Player.

Co je WMvare Player ? Je to, jak již z názvu vyplívá, „pøehrávaè“ na nainstalovaný operaèní systém za pomoci nástroje na vytvoøení virtuálního PC WMXWizard. Program WMXWizard ve své podstatì pøebere všechny funkce hardware vašeho poèítaèe a nahradí je ve virtuálním svým vlastním, jak biosem, tak základní deskou, grafikou a ostatními komponentami. Pro vytvoøení virtuálního Pc ve vašem poèítaèi vám staèí pouze tyto dva vynikající nástroje a dostatek místa na vašem pevném disku. Pro instalaci XP Pro. Je defauldnì nastaveno 128 MB RAM a 5 GB velikost souboru pro uložení samotného operaèního systému (virtuální systémový disk C).

Virtuální PC

Velikost pamìti RAM kterou bude po spuštìní systém výhradnì používat a blokovat pro své potøeby. Jak je vidìt, Windows není jediný operaèní systém, který je možno instalovat.

Virtuální PC

Velikost prostoru na disku pro virtuální PC.

Pøi instalaci systému máte možnost vyhradit virtuálnímu PC a instalovanému operaènímu systému velikost RAM kterou si po spuštìní zabere z celkové kapacity pamìti instalovaném na vašem PC. Tento parametr je pak možné kdykoliv upravit ruènì v souboru *.vmx v položce memsize, kde se zmìní parametr mezi uvozovkami na požadovanou velikost RAM. I ostatní parametry je možné libovolnì upravovat a nastavovat a editovat za pomoci poznámkového bloku, ale to není pøedmìtem dnešního èlánku.

Virtuální PC

Po dokonèení všech následujících krokù (volba média ze kterého bude instalace probíhat, možnost použít i IMAGE disku s jiného reálního PC) již instalace pokraèuje stejnì, jako by se jednalo o instalaci na jakýkoliv existující a nevirtuální PC.

K èemu je to vlastnì dobré? Tady se názory mnohých z vás možná budou rozcházet. Doufám že následující øádky pøesvìdèí i ty, kteøí mávnou rukou a zhodnotí program jako neužiteèný a zbyteèný.

Pro vývojáøe software je užiteènost toho software jednoznaèní, jeho potøeba mít nainstalován ve své podstatì nutností. Je schopen nahradit drahý hardware (napøíklad není nutné „vlastnit“ skuteèný server SQL) a také není nutné mít nìkolik PC s rùznýma systémy pro odzkoušeni vyvíjeného software. Tady je asi další diskuse zbyteèná.

Pro administrátory a správce sítì je situace obdobná. Možnosti využití? Testování novì zakoupených systémù, testování nových programù, prostì virtuální PC, které je možno bez jakýchkoliv výèitek svìdomí znièit instalacemi programù a rùznými pokusy.

A co to pøináší všem ostatním, kteøí mají doma pod stolem uloženého svého miláèka? Proè kupøíkladu nemít jeden virtuální poèítaè pro pøístup na internet, zejména na stránky kde se mùže objevit nìjaký ten vir, nebo si neodzkoušet nainstalovat program který vás zajímá,ale nejste jisti zda je to ten pravý? Je to prostì jenom virtuální poèítaè uložen v nìkolika souborech, který se po nainstalování všech základních a potøebných souèástí dá jednoduše zkopírovat nìkam na disk, zálohovat a v pøípadì potøeby kdykoliv nahradit používaný a popøípadì virem napadnutý virtuální PC.

Virtuální PC

Funguje se vším všudy, dokonce i automatické aktualizace z internetu.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Gopten Gopten
Datum: 01.04.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 1 | Zobrazeno: 19777x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Gopten - 06.04.2007
Moznost downloadu: http://software.vseohw.net/download/free/virtual_pc.zip Postup instalace : 1. dotnetfx.exe 2. VMXWizard 3. VMware Player Zadna registrace, zadne SN, cena naproti MS = 0 palec Ménì obrázkù, ménì hraèièek, free doplòky, staèí použít googlee

4h1s3lk - 03.04.2007
Kde by se dala stahnout plna verze tohoto programu, ci zakoupit ?

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ