VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > I na Oknech mùžeme najít Jablka
Nepihlen nvtvnk

I na Oknech mùžeme najít Jablka

I na Safari mùžeme najít Jablka - aneb první pohled na prohlížeè Safari od Apple

Pøi vydání první verze Apple Safari pro Windows XP/Vista jsme se mohli na mnoha webech doèíst, že nefunguje tak, jak má. Hlavnì tedy nezobrazoval vùbec dobøe mnoho stránek. Tato chyba byla opravena a Vseohw.net vám pøináší pohled na BETU Apple Safari. Ti, kteøí nechtìjí ještì instalovat Safari kvùli tomu, že se jedná o BETA verzi se mùžou tedy v tomto èlánku dozvìdìt prvotní náhled, udìlat si vlastní pohled a zvážit tak, zda-li instalace finální verze stojí za zmínku èi ne.

Instalace

Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC

Musím se pøiznat, že jsem také chvíli váhal s instalací Safari, avšak má zvìdavost mì pøemohla. Instalace kupodivu se mi zdála celkem zdlouhavìjší než napøíklad u Firefoxu. Však již vzhledem k tomu, že Safari neinstalujeme každý den, tak se to dá pøekousnout. Po instalaci se mi na ploše zobrazila další pìkná prostorová ikonka kompasu. Celkem se mi líbí.

Pøi prvotním spuštìní mì pøivítala, jak jinak než, hlavní internetová stránka Apple. Vím, že na prohlížeèi Konqueror na novém Fedora Linuxu se mi mé stránky zobrazovaly špatnì a kazilo to design. Tudíž jsem hned poté spustil mé stránky. Jak mùžete jednu vidìt na screenu, je zobrazena pìknì.

Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC

Lišta navigace pro webové adresy. Zde vidíte naèítání stránky. (Modrý pruh)

Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC

Takto to vypadá v lištì dole ve Windows :-).

Osobnì se mi na Safari líbí písmo. Takové robustní písmo. Ještì je takové zaoblené jako by mìlo integrováno vyhlazování hran. Další vzhledový znak je okno s tlaèítky. Celé prostorovì ladìné a hlavnì, aby se v nìm uživatel cítil dobøe. Mì se tøeba šedá barva Safari líbí, avšak na nìkoho mùže pùsobit chladnì. Dobøe je øešeno naèítání stránek. To opravdu musím pochválit. Vývojáøi ostatních prohlížeèù by si mìli vzít pøíklad. Naèítání je øešeno v lištì pro psaní adres webové stránky. Mùžete vidìt na obrázku. U lišty pro psaní adresy ještì zùstanu. Pokud má stránka do sebe zakomponováno RSS, jde vidìt i v lište adresy. Po kliknutí se elegantnì vysune roletka, smìrem dolù a po druhém kliknutí opìt zaleze na své místo. Opìt mùžete vidìt na screenu.

Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC

V menu jsou položky: File, Edit, View, History, Bookmarks, Windows, Help. Každý si asi dokáže pøedstavit co jaké slovo znamená a k èemu slouží, tudíž to tu nebudu dlouho rozebírat. V „Edit“ je políèko „Preferences“. To je vlastnì nastavení, kde mùžete nastavovat podobnì jako ve Firefoxu èi jiných. Zde se nachází další políèka: General, Appearance, Bookmarks, Tab, RSS, AutoFill, Security, Advanced.

Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC Apple Safari for Windows XP/Vista - for http://vseohw.net by $uch@rC

Závìr

Myslím si, že Apple v tomto smìru udìlal dobrý krok, když teï i Microsofáci si mohou nainstalovat prohlížeè velkého konkurenta Apple. Jinak, je to velmi pìkný webový prohlížeè vzhledovì. Urèitì si najde své pøíznivce, kteøí ho budou využívat i pod Windows. Sice musí Apple ještì na Svém Safari pro Windows vychytat nìjaké ty mouchy, ale i tak si myslím, že je Safari pro Windows velmi povedený prohlížeè

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 24.06.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 7381x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

zahon - 25.06.2007
Sice jsem trošku nepochopil název èlánku, ale jinak je to hezky pojaté. Osobnì mì na Safari zatím mrzí hlavnì vyhlazování i malého písma, tøeba si èasem zvyknu. Otázkou zùstává, zda se Safari opravdu na Win uchytí a nebo zda zùstane pouze jako testovací pomùcka pro bandu webdesignérù. Upøímnì øeèeno, kolik lidí z vašeho okolí ví, co je to Mac OS X, Safari a potažmo i Apple? (I když to by alespoò tušit mohli, vzhledem k oblíbenosti IPodù.) Nechcete si tedy nìkdo udìlat takovou malou anketku a výsledy zveøejnit? ;)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ