VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Linux a správa softwaru
Nepřihlášený návštěvník

Linux a správa softwaru

 Linux

Správa softwaru v Linuxu se dost podstatnì liší od té, na kterou jste zvyklí ze systému Windows. Veškeré aplikace, vèetnì souèástí sytému jsou distribuovány ve formì takzvaných balíèkù. Ty obsahují soubory, které se rozbalí do adresáøové struktury systému, a informace o tom, co a v jaké verzi balíèek obsahuje, kdo jej vytvoøil ale hlavnì závislost na dalších balíècích, kterou si samozøejmì ohlídá správce balíèkù. Balíèky jsou dostupné v takzvaných zdrojích nebo repozitáøích, které patøí ke každé distribuci.

Existuje mnoho balíèkovacích systémù, nejznámìjšími a u distribucí nejrozšíøenìjšími jsou balíèky s pøíponou .deb (Debian, Ubuntu, Mint, PCLinuxOS) a .rpm (RedHat, Fedora, Mandriva, Suse). Rùznorodost balíèkovacích systémù je jedním z omílaných nedostatkù Linuxu. Neexistuje žádný standard. Pøesto existuje i nástroj na pøevod rùzných formátù balíèku, takže nejde až o takový problém, jak by se mohlo zdát. Za zvláštní konec to vzala distribuce Gentoo, která sice poskytuje balíèky, ale pouze zdrojových kódù, èímž spojila pùvodní, tradièní a nejoptimálnìjší zpùsob instalace s možností mít veškerý možný software po ruce.

Nevím dost dobøe, jak to popsat, tak vám to ukážu na pøíkladu. Mám distribuci Ubuntu a chci si nainstalovat internetový prohlížeè Opera a nìjaký program na ètení PDF souborù. Kliknu proto v menu Systém na položku Synaptic, což je v Ubuntu správce balíèkù. Kvùli bezpeènosti se mì systém zeptá na moje heslo (aby mi veselý kamarád neodebral nìjaký potøebný balíèek) a po zadání uvidím okno správce balíèkù.

Linux - Dotaz na heslo

Linux - Okno Synapticu

U jména balíèku je vždy indikátor, který øíká, je-li balíèek nainstalován; možností je však více než ano, nebo ne:

Linux - Ikonky a jejich význam

Protože jdu nainstalovat Operu, musím najít její balíèek, který se s nejvyšší pravdìpodobností bude jmenovat opera, kliknu proto na lištì na tlaèítko Hledat a napíšu to.

Linux - Hledání podle názvu

Synaptic našel jen jeden balíèek, který odpovídá dotazu a mùžeme ho zaškrtnout. Pokud by balíèek mìl nìjaké závislosti, které je potøeba splnit, oznámí vám Synaptic, které balíèky bude instalovat navíc, aby mohl tento balíèek fungovat.

Linux - Nainstalovat

Linux - K instalaci

Znovu hledám, ale tentokrát název balíèku neznám, takže hledám podle názvu i popisu:

Linux - K instalaci

Takových balíèkù už mi Synaptic našel víc a hned ze zaèátku vidím balíèek acroread, což by podle názvu mìl být Adobe Acrobat Reader, takže na nìj kliknu a ve spodní èásti okna se dozvídám víc. Balíèek zaškrtávám.

 Linux - K instalaci

Nyní staèí kliknout na tlaèítko Použít na horní lištì a Synaptic mi nabídne okno se souhrnem plánovaných zmìn.

Linux - K instalaci

Ještì jednou potvrdím a balíèky se zaènou stahovat ze zdrojù a potom instalovat.

Linux - K instalaci

Linux - K instalaci

Linux - K instalaci

A je vymalováno, Synaptic mùžu zavøít a v menu Kanceláø mám Adobe Reader 8, v menu Sí zase Operu, staèí už jen nastavit, aby byla èesky (což vìtšina aplikací dìlá automaticky, ale zrovna Acrobat Reader a Opera ne).

Linux - K instalaci

Podobným postupem mùžete balíèky samozøejmì i odebírat. A jaká je další výhoda tohoto systému? Aktualizace. Provádí se hromadnì pro všechny balíèky. Pøedstavte si, že by vám Windows Update zaktualizoval i Firefox a Winamp.

Linux - K instalaci

Ale jak mùže být ve zdrojích všechno? V souèasné dobì mi Synaptic øíká, že je k dispozici 23180 balíèkù, z toho nìco pøes 1800 mám nainstalováno já. Kromì zdrojù oficiálních existují i zdroje neoficiální, takže když vznikne nìjaká aplikace pro Linux, mùže udìlat svùj vlastní zdroj pro všechny, ten pak pøidáte ve správci zdrojù softwaru.

Linux - K instalaci

Nebyl by to však Linux, kdyby nešlo nìco udìlat pøes konzoli, takže mnohe rychlejší postup, pokud známe název balíku, je otevøít konzoli a nainstalovat ho jednoduchým pøíkazem. Takže tøeba pokud chceme tu Operu:

sudo apt-get install opera

Pøíkaz sudo zajistí, že dostaneme administrátorská práva. Apt-get je konzolový nástroj na správu balíkù. Po nìm následuje pøíkaz, v našem pøípadì install. Potom seznam balíèkù, které chceme instalovat.

S tímto konzolovým nástrojem se toho dá dìlat hodnì, uvedu ještì nìkolik pøíkladù.

sudo apt-get remove fillezila fillezila-locales

Tento pøíkaz odebere oba balíèky fillezila i fillezila-locales, dobré je, že pokud chci odebrat FilleZilu a nevím, jaké všemožné balíèky mám, staèí napsat filezilla a zmáèknut dvakrát tabulátor, konzole vypíše seznam balíèkù zaèínajících na filezilla.

sudo apt-get autoremove

Tento užiteèný pøíkaz odebere všechny balíèky, které byly nainstalovány automaticky kvùli závislostem a nejsou již zapotøebí.

Linux - K instalaci

O správì softwaru v operaèním systému GNU/Linux by se dali psát knížky, tenhle èlánek jen ukazuje, že vìci jdou dìlat i jinak, než jste zvyklí. Mnohem více o tom, jak to celé funguje se doètete tøeba na Ubuntu wiki.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte operaèní systémy výhodnì na

© Miro Hronèok
Datum: 12.01.2008 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 8923x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ