VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jabber nebo ICQ
Nepihlen nvtvnk

Jabber nebo ICQ

Jabber symbol

Úvaha nad tím co je lepší. Jabber nebo ICQ. Každý protokol má nìco do sebe a tak nelze jednoznaènì øíci jaký protokol je lepší. Jabber nabízí mnoho zajímavých funkcí, které ICQ nenabídne. Nìkdo mùže ale namítat, že ICQ používá vìtšina lidí takže potøebuje používat ICQ, aby se domluvil se svými pøáteli. Z celosvìtového hlediska je ovšem Jabber používanìjší než proslulé ICQ. Protokol ICQ je známí pøedevším u nás a u našich sousedù, napøíklad v Americe používá mnohem víc lidí Jabber. Proè, protože je lepší? Úèelem tohoto èlánku není pøesvìdèit vás o tom, že Jabber je ten nejlepší. Ale pøiblížit jaké jsou jeho možnosti a všem je lepší.

Základní princip fungování Jabber

Jedná se také o protokol ke komunikaci mezi lidmi. Ovšem základní rozdíl je v tom, že tento protokol nikomu nepatøí. Žádné firmì, žádné organizaci. V tomto pøípadì se jedná o Open Source. Nìkdo mùže namítnout, že když se jedná o Open Source, tak se to dá zneužít. Ano. Zneužít se dá v dnešní dobì všechno. Berme to, ale z té lepší stránky, protokol mùže být neustále vyvíjen a vylepšován. Mezi další výhody patøí, že se nemusíte pøipojovat k jednomu serveru nìkde za oceánem v daleké Americe. Mùžete se pøipojit pøímo k èeským serverùm. Nebo si založit dokonce vlastní server. Tomuto systému se øíká decentralizace. Decentralizace Jabber sítì znamená, že není závislá na jedné firmì nebo jednom konkrétním serveru. Mùžete si tedy vybrat server podle toho, který je k vám nejblíže, podle množství jeho funkcí, podle doporuèení kamaráda, spolehlivosti nebo tøeba podle pìkného jména. Serverù je mnoho po celém svìtì, vèetnì Èeské republiky. Seznam èeských serverù uvedu níže. Decentralizaci dìlíme na více prvkù. Prvnì jsou decentralizované servery, což umožòuje, že výpadek jednoho serveru nepostihne celou sí ale jen dané uživatele serveru. Další vìcí je pøipojení k internetu. Výpadek jednoho poskytovatele služeb nepoloží celou sí, ale zase jen daný server. V tomto ohledu se jedná o velkou výhodu Jabberu. Pro uživatele asi nejzajímavìjší výhodou je široké spektrum výbìru komunikaèních klientù.

Základní princip fungování ICQ

ICQ funguje na protokolu OSCAR, který vyvinula izraelská firma Mirabilis. Pozdìji byla firma koupena americkou firmou AOL za 407 milionu dolarù. Protokol OSCAR je zkratka pro Open System for CommunicAtion in Realtime což v pøekladu znamená svobodný systém pro komunikaci v reálném èase. Slovo svobodný není tak docela na místì. Firma AOL nechci, aby fungoval jeden komunikaèní klient, který by dovolil komunikaci mezi klienty ICQ, Jabber. V praxi to znamená, že není možné napsat zprávu z ICQ klienta uživateli, který má Jabber. Ovšem pokud používate Jabber klienta je možné pomocí funkce transport odeslat z Jabber klienta zprávu uživateli ICQ. Tuto funkci podporuje již každý Jabber server. V souèasnosti se tento protokol používá ve dvou aplikacích AIM a ICQ. Firma bohužel, neuvolnila zatím žádné bližší informace, který by protokol popisovaly. Pro uživatele to tedy znamená, že se musí vždy pøipojit na jeden centrální server, který je na míle daleko nìkde za oceánem. Dále to také, znamená, že pokud má server výpadek, žádná uživatel ICQ nemá možnost komunikace. A to ze zásadní rozdíl mezi Jabberem a ICQ.

Šokující podmínky používání ICQ

Pøi registraci svého UIN èísla musíte souhlasit s nìkolika docela šílenými podmínkami. Øeknìme si otevøenì kdo je dodržuje? Ovšem co kdyby…

 • ICQ se nesmí používat, pokud uživatel není starý alespoò 13 let.
 • Pøi používání ICQ nesmíte používat/vytváøet žádný jiný než oficiálního klienta (V praxi to znamená, že uživatele jiného operaèního systému než je Windows nesmí ICQ používat).
 • Z oficiální aplikace se nesmí odstraòovat reklamy.
 • ICQ protokol mùže být kdykoli upraven nebo ICQ sí kdykoli zastavena.
 • Nesmí se používat pro jinou než soukromou potøebu (Firmy, které používají ICQ pro komunikaci s uživatele porušují toto pravidlo) .
 • Cokoli je odesláno do sítì ICQ, patøí firmì AOL – jde o copyright.
 • Pokud je poslán tøeba zdrojový kód nìèího programu, majitelem se stává AOL
 • Pokud je chyba v nìjakém pøekladu podmínek do jiného jazyka, AOL za to nenese odpovìdnost (tzn. souhlasíte s anglickou verzí podmínek) .
 • ICQ sice nesleduje data uživatelù, ale má právo je prodat.

Tyto velice šokující podmínky èlovìka nutí, aby ICQ vùbec nepoužíval. Pøedevším body o zdrojovém kódu nìjakého programu, a nakonec poslední bod, že firma AOL je má právo prodat je pro mne vìcí, která mne od používají ICQ odrazuje. (Nezapomeòte øíct v komentáøích svùj názor.)

Jaké funkce má Jabber a ICQ ne

 • Jabber spustíte na mobilu
 • Možnost multichatu
 • Možnost bezproblémù odesílat a pøíjmat soubory
 • Na svùj úèet se mùžete pøihlásit hned z nìkolika poèítaèù najednou
 • Podpora šifrování
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 26.09.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 8627x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Grany - 02.11.2007
Dobré testy

deadalos - 27.09.2007
Protokol ICQ je známí... Firma bohužel, neuvolnila zatím žádné bližší informace, který by protokol popisovaly. Tohle je ale pane autore první stupeò základní školy, nevím co víc napsat. A pøeklepy jako "Firma AOL nechci, aby..." asi nemá cenu øešit. Jinak k èlánku. Podmínky ICQ jsou opravdu odpuzující, ale jak již bylo napsáno, používají ho všichni, tak proè by se mìlo hromadnì pøecházet na nìco lepšího:) (což je škoda). Pokud si však dobøe vzpomínám, tak v ÈR platí zákon, že smluvní podmínky musí být srozumitelné a snadno pochopitelné, to znamená, že pokud jste schválili anglické podmínky a tento jazyk neovládáte, je "smlouva" neplatná.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ