VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tipy a triky ve Windows XP - 4.díl
Nepihlen nvtvnk

Tipy a triky ve Windows XP - 4.díl

Tipy a triky ve Windows XP

Dnes naváži na úspìšnou øadu tipù a trikù svého kolegy pro systém Windows XP. Mùžete se podívat na starší díly, abyste vìdìli, co na vás asi tak èeká. Následující však budou spíše z mé vlastní dílny a mnoho uživatelù to rozhodnì využije ku prospìchu.

Upozornìní: Autor èlánku nenese zodpovìdnost za váš poèítaè. Vše dìláte jen na vlastní nebezpeèí.

Úprava bootloaderu

Pokud máte dva nebo více Windows XP nebo jiných (mimo Vista), mùžete si dvìma zpùsoby jednoduše upravit bootloader boot.ini na vašem bootovacím oddílu k obrazu svému. Nejen, lze pozmìnit prodlevu zobrazení, ale také poøadí a dokonce i pozmìnit jména operaèních systémù. Nic se však neprojeví na funkènosti operaèních systémù. Výhodné je využití po deinstalaci jednoho z Windows, protože poté zùstane v souboru boot.ini øádek pro jeho spuštìní. Ten nám již není k nièemu vhodný, proè ho jednoduše nesmazat.

Nejlepší je úprava pomocí editace souboru boot.ini. Ten je však neviditelný a ještì skryt jako systémový. Tudíž budeme muset postupovat takto: Ovládací panely --> Vzhled a motivy --> Možnosti složky --> Zobrazení --> a poté „Zobrazovat skryté soubory“ a odškrtnout „Skrýt chránìné soubory operaèního systému“. Nyní se podívejte na váš bootovací oddíl HDD a vyhledejte soubor boot.ini. Lze mìnit „timeout“, jméno operaèního systému, odstranit nefunkèní odkaz a dokonce i pøidávat nové pøíkazy. Ty jsou snadnìji pøidávány pomocí jiného postupu: Start --> Spustit --> „msconfig“ --> záložka BOOT.INI. Zde jednoduše nastavíte další možnosti spuštìní. K posledním úpravám se dostaneme pøes vlastnosti „Tento poèítaè“ a záložku UPØESNIT. Úplnì dole se nachází „Spouštìní a zotavení systému“. Po kliknutí na tlaèítko „Nastavení“. Tam nastavíte podobné nebo další rùzné vìci.

Zmìna písmena optické mechaniky èi HDD

Zmìnu písmene jednotky využijí pøedevším hraèièky, kteøí chtìjí mít nìjaká nezvyklá písmena mechanik jako tøeba já u datových diskù :-). Proveïte tyto akce: Ovládací panely --> Výkon a údržba --> Nástroje pro správu --> Správa poèítaèe --> Úložištì --> Správa diskù. A mùžete vesele mìnit písmena. Vždy dávejte pozor pøi zmìnì písmen, abyste poté neznemožnili funkènost nìjakého programu.

LiteOn SOHW 1633S - $uch@rC – http://vseohw.net

Zrychlení poèítaèe zrušením nepotøebných efektù

Jestliže vám pøipadají nìkteré vizuální vychytávky ne moc pro váš vkus, mùžete je pøedìlat nebo vypnout, vypnutím získáte kus výkonu navíc: vlastnosti „Tento poèítaè“ a záložku UPØESNIT. Úplnì dole se nachází „Výkon“. Po kliknutí na tlaèítko „Nastavení“ jednoduše deaktivujete èi podle vašeho gusta nastavíte možnosti vzhledu, abyste si tam vylepšili rychlost PC. Vhodné zejména pro slabší PC.

Pøevedení souborového systému z FAT na NTFS

Poprvé jsem tento postup praktikoval, když jsem potøeboval pøevést souborový systém z FAT na NTFS u notebooku MSI EX610X své kamarádky. Mìla již nainstalované Windows XP, ale na starém nestabilním souborovém systému. Co tedy vše musíte udìlat pro pøevedení na NTFS? Spuste pøíkazový øádek. Buïto: Start --> Programy --> Pøíslušenství nebo Start --> Spustit --> CMD. Poté napište do pøíkazového øádku pøíkaz „convert X: /fs:ntfs“ (bez uvozovek), kde písmeno X nahraïte pøíslušným písmenem disku, který chcete pøevést. Následující start poèítaèe systém automaticky podle vámi naplánované úlohy pøekonvertuje souborový systém. Opravdu tento postup funguje a mám ho vyzkoušen. Pøevod zpìt zpravidla není možný. Buï budete muset disk naformátovat s pøíslušným souborovým systémem FAT anebo použít program tøetí strany.

Jak na zaheslované dokumenty ve Windows?

Toto není vyloženì trik ve Windows XP, ale rozhodnì vám pomùže z mnoha pøíèin. Napøíklad na záchranu dokumentù z Windows XP. Skoro všichni si asi své uživatele heslují a ani se jim nedivím. Také vystupují jako správci PC s velkými právy. Mùže se stát, že z jakéhokoli dùvodu Windows XP pøestanou fungovat a jediné, co 100% pùjde, bude naformátovat disk a nainstalovat èistou instalaci. Asi jste narazili na problém pøi zálohování dat ze svých dokumentù pøipojením HDD do jiného PC s Windows, které jsou též heslovány. A hle, ono to nejde. Nezoufejte a nabootujte nìjaký LIVE Linux. Zrovna teï jsem chvíli jel na Linuxu Fedora a zkoušel se dostat do zaveslovaných složek. Sranda byla, že Linux si z hesel nic nedìlá a zobrazí ihned obsah složek. Dokonce se dostanete do zamknuté složky „My Private Folder“ též od MS. Jestliže si i tuto starost chcete ušetøit, není nic jednoduššího než data dávat na jiný disk èi kamkoli, ale ne do dokumentù Windows. Tak to mám já a jsem „vysmátej“ :-).

KDE 4

Instalace nového disku (HDD)

Urèitì mnozí z vás narazili na problém, že po pøipojení úplnì nového disku se nezobrazil ve složce Tento poèítaè a možná jste byli zbyteènì byli vydìšeni. Zmatky nejsou na místì, ponìvadž nový HDD je ho potøeba nejdøíve pøed použitím prvnì pøipravit na budoucí život ve správci diskù, který naleznete v ovládacích panelech. Mimoto zde vytvoøíte i oddíly a zmìníte písmena: Ovládací panely --> Výkon a údržba --> Nástroje pro správu --> Správa poèítaèe --> Úložištì --> Správa diskù.

Jak na ètení a zápis do Linuxových oddílù EXT2 a EXT3?

U problému, se kterým se potýká mnoho uživatelù, budete muset poøídit nìjaký ten program tøetích stran. Poradím vám tento: Ext2fsd. Dokáže nejen èíst, ale i zapisovat data. S linuxovými disky, oddíly nebo soubory tedy zacházíte jako s normálními windowsáckými. Aplikace se vám bude spouštìt pøi každém startu a dle zvolených možností se i zobrazí v lištì. Ke stažení ZDE. Program mimo jiné zobrazuje i optické mechaniky a slouží tak trochu jako nástroj pro správu úložných médií.

„ReadyBoost“ ve Windows XP

Ano, lze to tak nazvat. Na postup jsem vlastnì pøišel sám a opravdu mi toto nejen urychlilo, ale i utišilo poèítaè. Nepotøebujete pøi tom žádných pochybných programù tøetích stran (dokonce ani desátých stran :-D). Vypnul jsem stránkovací soubor na pevném disku, zapojil flash pamì a Windows XP jsem odkázal na svoji flash pamì. Chvíli PC pracoval, tak mìjte i vy radši chvilku strpení. Po tomto zásahu a restartování PC bìžel rychleji než doposud. Disk tolik nechroustal, nenamáhal se a celkovì se tím PC urychlil a ztišil. Nejvìtší zrychlení jsem zaznamenal pøi spouštìní programù her a ve hraní ve hrách samotných.

Provedené akce: Vlastnosti Tento poèítaè --> Upøesnit --> Výkon --> Nastavení --> Upøesnit --> Virtuální pamì --> Zmìnit. Opìt platí, že rychlejší flash pamì je vhodnìjší.

Kingston DataTraveler U3 - Vseohw.net

Vìtšina návodù pochází z mé dílny a mám je tak odzkoušené, ale i tak vás pøedem upozoròuji, že si na svùj PC zodpovídáte sami.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na Mallu

© Èestmír Suchý
Datum: 04.04.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 16436x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ