VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Windows Vista
Nepřihlášený návštěvník

Windows Vista

Ăšvod a instalace:

Už jen nové prvky v instalaci a její rychlý prùbìh na mì udìlal veliký dojem. Windows Vista podporují 30 denní zkušební verzi, po které se buï mùžete rozhodnou, že si Visty ponecháte (samozøejmì si musíte zakoupit licenci) nebo je jednoduše odinstalujete. Po zadání základních údajù o sobì a poèítaèi se zaènou na pevný disk (HD) kopírovat soubory Windows Vista, potom se rozbalují ostatní soubory (toto je asi nejdelší èást instalace), dále se instalují funkce systému a aktualizace. Bìhem celé instalace bìží ve spodní èásti obrazovky zelený ukazatel prùbìhu, díky kterému víte, že instalace probíhá správnì.

Obr. setup

První spuštìní:

Po instalaci se vám zobrazí prùvodce s nastavením funkcí, kde si mùžete nastavit firewall, defender, internet, budete vyzváni k vytvoøení úètù atd. Po pøihlášení do systému se Vám zobrazí okno, které je takovým rozcestníkem celého Windows Vista. Vidíte zde informace o vašem pc a mnoho ikonek, které vás odkáží na nastavení internetu, prohlídku systému, nové funkce, nastavení postranní lišty (nový prvek, který si pozdìji rozebereme), hodnocení pc atd. Toto okno se Vám bude zobrazovat pøi každém spuštìní.

Obr. Informace o pc

Nové prvky:


Jeden z nejviditelnìjších prvkù je nový design a uspoøádání celého systému. Další novinky jsou Aero, ReadyBost, postranní panel, Windows media player 11, Internet Explorer 7, Windows mail a celé zabezpeèení proti spywaru a jiným hrozbám z internetu.

Aero – nový, velice pohodlný systém uspoøádání oken v 3D rozmìru, který zobrazuje náhledy spuštìných aplikací.

Pøepínání

Aero

ReadyBost – nìkdo toto nazývá externí rozšíøení Ram. Funkce se aktivujete pøidáním USB disku nebo jiného pamìového zaøízení. Po vložení se objeví okno automatického pøehrávání, kde jednou z možností je právì ReadyBost. Tato funkce Vám zvýší kapacitu Ram o volné místo na pøidaném zaøízení (musí mít ètecí rychlost alespoò 3 Mb/s).

Postranní panel – jedna z dalších vychytávek umožòující zobrazení hodin, kalkulaèky, mìøièe CPU, puzzle, kalendáøe atd.

Obr. Panel

Windows media player 11 – upravený pøehrávaè písnièek a filmù z Windows XP. Novì taky podporuje prohlížení fotek.

Obr. Player

Internet Explorer 7 – upravený internetový prohlížeè, který je obohacen o celou øadu nových funkcí. Funkce, která se nejvíce využije, je otevøení více internetových stránek v jednom oknì.

Windows Mail - už žádný Outlook!!! Tato nová funkce zcela nahradí Outlook.

Zabezpeèení:

Microsoft prezentuje Visty jako dosud nejbezpeènìjší operaèní systém. Tento názor ovšem vyvrátila a názornì demonstrovala crackerská skupina. Ta umístila do systému speciální crach, který 100% legalizuje nelegální Windows Vista. Je zde v základní výbavì defendr, který chrání poèítaè proti spywaru. Ovšem chybí antivirový program, který si musíte sami nainstalovat (napøíklad Avast nefunguje na rozdíl od Nod 32).

Pro poøízení Vist:

Windows Vista zaujme svým neotøelým vzhledem. Ovšem existuje ovšem mnoho programù, které Vám mohou dokonale zmìnit vzhled starých Windows XP, ale je to jenom otázka vzhledu, protože Visty vy mìly být bezpeènìjší a stabilnìjší. V novém systému byste se mìly doèkat lepší práce se soubory a hledání ztracených souborù nebo programù by mìlo být jednodušší. Nesmíme opomenout také mnoho funkcí v oblasti grafiky a multimédií. Programátoøi na tomto systému pracovali 5 let. Výsledkem by mìla být lepší a bezpeènìjší „okna“.

Proti poøízení Vist:

Windows Vista je ještì stále v zábìhu, proto se ještì alespoò dva roky budou vylepšovat a aktualizovat. Není vylouèeno i nìkolik servis packù (SP). Nastává tedy otázka, zda si Visty poøídit jenom kùly lepšímu grafickému zpracování a nìkolika nových funkcí, které ani u nejnižší verze nejsou? Visty jsou také o nìco nároènìjší na hardware. Sám z vlastní zkušenosti vím, že minimální 512 MB ram je opravdu minimum. Windows XP není zcela urèitì starý systém a je jasné, že je Microsoft ještì nìjaký rok podrží. Dalším problémem jsou ovladaèe na hardware, Visty sice mají vìtšinu ovladaèù, ale nastanou problémy tøeba se zvukovou kartou nebo síovou kartou. Poèítaèe, které byly zakoupeny minulý rok mají sice ovladaèe na CD, ale ty na Visty nejdou. Takže nezbývá než zabrouzdat na internet a hledat. Urèitì jste si všimli, že poèítaèù s nainstalovanými Vistami stále pøibývá.

Obr. Ultimate a start

Obr. Ultimate a start

Minimální hardwarové požadavky:
  • CPU: 1 Ghz
  • Graf. Karta: 64 Mb (128 Mb pro aero – novĂ˝ prvek systĂ©mu)
  • Ram: 512 Mb
  • HDD: 20 Gb (10 Gb zabĂ­rá jenom systĂ©m)
Optimální hardwarové požadavky:
  • CPU: 1,5 Ghz
  • Graf. Karta: 128 Mb
  • Ram: 1 Gb
TestovacĂ­ PC:
  • CPU: 3,4 Ghz
  • Graf. Karta: 256 Mb
  • Ram: 1,5 Gb

Závìr:

Windows Vista na mì zapùsobil velmi velkým dojmem. Hlavnì jeho výborné grafické zpracování. Uspoøádání souborù je ovšem ponìkud chaotické a chvíli trvá, než si na to zvyknete. Hodnotím je zatím kladnì, ponìvadž sou opravdu v zábìhu a budou se teprve doplòovat. Tak že zatím doporuèuji alespoò ještì do konce roku 2007 poèkat.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Aleš Veigend
Datum: 30.04.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 3 | Zobrazeno: 10370x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

pavouk1 - 06.05.2007
nevidim zadne novinky oproti jinym systemum :-) navic v porovnani s Mac OS X nebo Linux+Beryl se muze cele Aero jit zahrabat, pokud jde o funkcnost, je to stejne :) Microsoft prezentuje Visty jako dosud nejbezpeènìjší operaèní systém. /// u toho jsem se velice zasmal :-D ne jenom pro to, ze jsem jeste nevidel zadny vypocetni cluster u ktereho je potreba vysoky vykon a stabilita, ktery pouziva jakoukoli verzi Windows

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ