VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Oblíbené prográmky redaktora jménem $uch@rC
Nepihlen nvtvnk

Oblíbené prográmky redaktora jménem $uch@rC

Oblíbené prográmky redaktora jménem $uch@rC

USDownloader

S jeho pomocí lze stahovat s mnoha FTP serverù / úschoven dat. Díky aktualizacím stále pøibývá nová podpora jiných serverù. Dokonce mùžete stahovat do svého poèítaèe videa z YouTube. Prostì zkopírujete link a hodíte ho do USD.

USDownloader - for http://vseohw.net by $uch@rC

KM Player

Všestranný multimediální pøehrávaè. Pøehrává všechny možné formáty od OGG, AVI, DIVX, XVID, MPEG až po 3GP a FLV. Mohu tento pøehrávaè jen doporuèit z vlastní zkušenosti. Koukám na rùzné filmy. Vìtšina však obsahuje chyby a obraz se drobí nebo je celou dobu zelený a to u všech pøehrávaèù, mimo tento KM Player. Program vznikl ve státì Korea, avšak je dostupný i v Angliètinì.

KM Player - for http://vseohw.net by $uch@rC

VSO Image Resizer

Jak již název napovídá, program bude mìnit velikost obrázkù. Spolupracuje s mnoha formáty. TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF, PCX a mnoho dalších obrazových formátù i starších. Napøíklad BMP obrázku pøi stejné kvalitì i rozlišení dokáže snížit velikost až o více než 75% pøi kompresi do JPG. Já komprimuji pouze do JPG, protože je to „témìø“ bezztrátový formát. Neberte to tak doslova :-). Obrázek zmenšíte tak, že kliknete pravým tlaèítkem na oznaèený soubor èi skupinu souborù a v menu vyberete VSO Image Resizer.

 VSO Image Resizer - for http://vseohw.net by $uch@rC

Foxit Reader

Tento program je prográmek na èetní PDF, jenž je zdarma a má tak malou velikost, že se vejde v pohodì i na flash pamì. Distribuuje se jak v instalaèní tak bezinstalaèní formì. Když ale hovoøím o flash pamìti, je jasné že použijeme bezinstalaèní formu.

Foxit Reader - for http://vseohw.net by $uch@rC

SaveSnap

SaveSnap je dle mého názoru nejlepší a nejjednodušší prográmek v èeštinì na snímání obrazovky pomocí PrtScr. Dokáže uložit obrázek kamkoliv na pevný disk vašeho poèítaèe, dokonce i automaticky v pøedem urèeném èasovém intervalu. Velikosti 1:1 až 1:5. Ukládá je v JPG, BMP nebo GIF. V JPG je kvalita stejná a velikost obrázku minimální.

SaveSnap - for http://vseohw.net by $uch@rC

HD Tune

Šikovný prográmek, kterým testuji HDD, flash a nìkdy i operaèní pamìti. Dokáže monitorovat SMART na pevných discích, testovat pøenosovou rychlost a odezvu, zjišovat informace o HDD, testovat vadné sektory a zobrazovat celkový stav a teplotu HDD. U flash diskù a RAM pamìtí umí program jen testovat pøenosové rychlosti, odezvu a vadné sektory, jelikož SMART ani teplotním èidlem nejsou tyto komponenty osazeny.

HD Tune - for http://vseohw.net by $uch@rC

Heavy Load

Máte server èi výkonnou stanici a chcete otestovat jeho výkon a stabilitu? Proto je zde pro vás program Heavy Load. Tento program je v bezinstalaèní formì a otestuje váš poèítaè hlavnì v oblasti výkonu procesoru a operaèní pamìti. Pøi tom mùžete také spustit testy disku pro simulaci zatíženého FTP serveru. CPU a RAM zátìžové testy testují jen výpoèetní výkon, který se hodí zejména na otestování databázových serverù.

Heavy Load - for http://vseohw.net by $uch@rC

Earth View

Pìkný screensaver a desktop zároveò? Žádný problém. Koho tak trochu zajímá naše zázraèná modrá planeta, mùže si ho hned stáhnout. Program má široké možnosti nastavení vèetnì vyhlazování hran, množství mrakù, hvìzdy, pozadí, rychlost zmìny obrázkù... Dokonce si mùžete nastavit i zobrazování nìkterých velkých mìst, jako Praha, Brno, New York a mùžete tak sledovat západ slunce v reálném èasu na modelu Zemì na vaší ploše.

Earth View - for http://vseohw.net by $uch@rC

RamDiskXP

Virtuální softwarový RAMdisk využijí hlavnì ti, kteøí potøebují opravdu rychlý disk, grafici nebo ti, co pracují s videem. Doporuèuji mít tedy RAM co nejvìtší, jelikož to vytvoøí extra rychlý virtuální pevný disk pøímo ve vaší RAM. Aby to mìlo smysl vytváøet, doporuèuji minimálnì 1GB RAM. Pro grafiky možná ménì. Ti nepracují s takovými objemy dat.

RamDisk XP - for http://vseohw.net by $uch@rC

Závìrem...

Jak vidíte, všechny programy, co zde popisuji, mám odzkoušené z vlastní zkušenosti a velmi èasto je používám. Možná i nìjaké znáte. Proto Vám chci nabídnout ten samý komfort tìchto skvìlých prográmkù :-). Užijte si je...

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 21.06.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 9951x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ