VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > FRAPS - odhalte herní výkon vašeho PC
Nepihlen nvtvnk

FRAPS - odhalte herní výkon vašeho PC

FRAPS

Mnozí z Vás už jistì slyšeli o benchmarcích typu 3DMark06, PCMark05 èi AquaMark, které ohodnotí vaši sestavu body, pøièemž výsledky mùžete porovnávat napø. s kamarádem nebo s výsledky ve fórech na internetu. Ne všichni ale vìdí, že se jedná pouze o testy syntetické, které sice dokáží zhruba odhadnou výkon sestavy ve hrách, ale mohou se i velice mýlit (napø. na sestavì s vyšším poètem bodù z 3DMarku mùže jít nìjaká hra o dost pomaleji než na sestavì s mnohem menším ziskem bodù ). Z toho vyplývá, že ke zmìøení reálného výkonu ve hrách tyto benchmarky asi nebudou to pravé oøechové. Jak to tedy udìlat?

Zaèneme malým zamyšlením – vzpomeòte si na nìjaký test grafické karty z nìjakého odborného magazínu – podle èeho výkon karty usuzovali? Správnì, podle FPS (pro neznalé FPS znamená Frames Per Second, tedy poèet snímkù za sekundu). Èím propracovanìjší hra, tím je pro grafickou kartu nároènìjší její zpracování a èím lepší karta, tím rychleji se jí to povede. A samozøejmì èím více FPS, tím lépe. Za plynulý chod hry se považuje hodnota 25FPS a více. Tento údaj se obvykle mìøí v nìkolika souèasných nároèných hrách a podle získaného poètu FPS v dané scénì mùžeme porovnávat herní výkon karet. Tak a teï jak na to, abychom to mohli zkusit i doma?

K tomu staèí jednoduchý program FRAPS (FRAmes Per Second), který najdete v sekci Download. Tento program dokáže zaznamenávat poèet FPS do textového suboru, který pak mùžete dál zpracovávat. Postup je jednoduchý:

  • 1.Nainstalujte a spuse FRAPS
  • 2.Pøejdìte na záložku FPS
  • 3.V druhém vyplòovacím poli oznaèeném jako „Benchmarking Hotkey“ si zvolte klávesu, která nemá ve høe ve které budete FPS zjišovat žádnou funkci (standartnì F11)
  • 4.Nyní spuse hru a teï kdykoliv stisknutím tlaèítka F11 (nebo nadefinovaného) spustíte mìøení FPS
  • 5.Stiskem stejného tlaèítka mìøení ukonèíte
  • 6.Zjištìný poèet snímkù naleznete v textovém souboru v adresáøi kde máte FRAPS nainstalovaný. Mìli by jste vidìt tyto údaje: Frames - celkový poèet snímkù, Time - celkový èas potøebný k vykreslení, Avg – prùmìrný poèet snímkù (asi nejdùležitìjší hodnota), Min – minimální poèet snímkù, Max – maximální poèet snímkù (hodnota celkem k nièemu)

Nástroj FRAPS dokáže i vypsat do souboru hodnoty FPS pøesnì po sekundách, umožní vám to po zatrhnutí voleb „MinMaxAvg“ a „FPS“. Pro opravdové porovnávání výkonu grafických karet je potøeba v jedné høe snímat jednu a tu samou scénu, nejlépe pomocí záznamu hry, pokoud to hra umožòuje. Poté jsou podmínky pro mìøení vždy stejné.

Teï už víte jak na to, tak hurá na mìøení – èí grafická karta vykreslí víc snímkù v Oblivionu, vaše, nebo snad kamarádova?

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 03.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 9510x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ