VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Jak zachránit smazaná data
Nepřihlášený návštěvník

Jak zachránit smazaná data

Zero Assumption Recovery

Každému už se urèitì nìkdy stalo, že omylem smazal nìjaký ten soubor který ke smazání urèen nebyl. Možná víte, že i když smazaná data už nejsou vidìt, na disku (nebo jíném pamìovém úložišti) stále fyzicky existují. Toho využívá øada programù, které tyto zdánlivì neexistující soubory dokáží najít a obnovit. A právì jeden z nich vám dnes pøedstavím.

Na úvod je ale tøeba øíct, že smazaná data nezùstávají na jednotce vìènì – to, jak dlouho tam vydrží, ovlivòuje øada vìcí. Napøíklad pokud je na disku nedostatek místa, máte mnohem menší nadìji, že se vám data podaøí zachránit než u nezaplòeného disku. Pokud se ztracená data nacházejí na disku, který používáte jako systémový, okamžitì poèítaè vypnìte, disk vyjmìte a pøipojte ho k jinému PC jako druhý disk a teprve poté se mùžete pokoušet softwarovou cestou data zachránit. V opaèném pøípadì se šance na úspìšnost obnovy výraznì snižuje, protože na systémový disk se neustále zapisuje øada dat, které mohou velice brzy ta vámi hledaná pøemazat. Pokud jsou smazaná data pro Vás opravdu hodnì dùležitá a mají velkou cenu, radìji s diskem zajdìte do nìkteré specializované firmy na obnovu dat. Cena bude sice vyšší, poradí si tam ale s obnovou takových pøípadù, jaké v domácích podmínkách nemùžete nikdy zvládnout.

Pokud jste se tedy rozhodli zkusit data zachránit sami, budete potøebovat nìjaký software. Na trhu je takových spoutu, já jsem pro vás vybral program Zero Assumption Recovery (zkrácenì ZAR), a to hlavnì z toho dùvodu, že i v neplacené verzi je narozdíl od podobných programù použitelný (tzn. napø. žádné pøekážky jako jen náhledy souborù a ne opravdová obnova, nebo pøidávání vodoznakù). ZAR stáhnete v sekci download, jedná se malý a pomìrnì jednoduchý program, který ale zvládá velké vìci.

V neplacené verzi mùžete buï obnovit neomezené množství fotografií z pamìové karty nebo ètyøi složky jakýchkoliv souborù na pevném disku. Pro obnovu RAID polí už budete muset použít placenou variantu. Obnova souborù je velice jednoduchá a intuitivní, není potøeba nic složitì nastavovat, staèí jen vybrat co chcete obnovovat, zatrhnout pøísloüšnou jednotu v seznamu nalezených a pak už jen èekat...Po dùkladném proskenování jednotky vám program ukáže výpis nalezených souborù, ze kterých si vyberete ty, které chcete získat zpìt, vyberete cestu kam se mají uložit a to je vše. Program vámi vybrané soubory automaticky obnoví do pùvodní polohy a vy je mùžete znovu normálnì používat.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 23.12.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 9882x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ