VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > TajemnĂ˝ BIOS-Ăşvod
Nepřihlášený návštěvník

TajemnĂ˝ BIOS-Ăşvod

Pár slov úvodem:

Tento èlánek bude zamìøen na BIOS. Mìli byste se zde dozvìdìt úplnì vše o BIOSu. Co zmíním hned úvodem, je to, že èlánek bude rozdìlen díky své délce a obsáhlosti informací do nìkolika dílù. Je to zpùsobeno kvùli obsáhlosti každého èlánku. Tak to jen abyste pochopili, proè je to rozdìleno do tolika dílù.

DĂ­l I.

K èemu je BIOS urèen?

V celém poèítaèi se nachází spoustu komponent. Problém ovšem nastává, že každá komponenta má jiné parametry, je urèena úplnì k nìèemu jinému než zase jiná komponenta. Všechny tyto komponenty mají ale nìco spoleèného. Ptáte se asi co? Je to právì tolikrát zmínìný BIOS. Tento záhadný malý "pavouèek", dalo by se øíci dokonce možná i øídící jednotka. Má za úkol nadetekovat všechny komponenty, naèíst jejich parametry. Díky tomu zjistí optimální konfiguraci sestavy. A co teï? Dále pøedává pokyny mezi procesorem operaèní pamìtí HDD a podobnì. Témìø všichni si ale øíkáte, vždy tohle dìlá systém. Ano to sice ano, ale jak si tedy vysvìtlíme to, že PC spustíme i když na nìm není nainstalovaný operaèní systém. Je to právì BIOS který zaøídí prvotní komunikaci mezi komponentami. Dalo by se øíci že to je vlastnì nìco jako pøekladaè. Všechny své nadetekované údaje posílá systému.

Z èeho se skládá BIOS?

BIOS se skládá z nìkolika vrstev první vrstva je Flash ROM. V této vrstvì je uložen ovladaè BIOSu "jeho systém". Tato pamì je vypálena napevno, dá se pøemazat, ale je to rizikové a je k tomu zapotøebí speciální program FLASH (neplete si to s programem na vytváøení animací, her apod.) Jak pøemazat pamì BIOSu si øekneme v nìkterém z dalších dílù.

Další vrstva je CMOS. Tento pojem slyšeli snad všichni uživatelé, jen málo kdo ale ví, co tento pojem opravdu urèuje. Do pamìti CMOS se ukládají nastavení vaší konfigurace. Jsou zde všechny dùležité informace, jako je napøíklad èas, kolik máte HDD, CD-rom atd. Je to jedna z nejdùležitìjších èástí BIOSu. Pøi startu systému se totiž obsah této pamìti automaticky naèítá do systému.

Tøetí a poslední vrstva není pøímo v BIOSu, ale je uložena na pøídavných kartách èi HDD, FDD apod. Každá komponenta má také svùj BIOS, ve kterém je uloženo nastavení komponenty a její informace. Tøeba u DVD-ROM je v pamìti BIOSu (pamìti ROM) uloženo, jaké formáty podporuje. Této pamìti se také øíká firmware. Na základní desce je napájena malinkou baterií, èili když vypnete PC, tak všechny informace jsou uloženy a nemusíte se bát, že o nì pøijdete. Nìkdy se ovšem stane, že máte starý PC a pamì doslouží, co pak? Baterie je vìtšinou vložena do pouzdra, èili staèí baterii vyjmou a zajít si nìkam do elektra. Baterii opìt zasunout, nastavit optimální øešení. Ne vždy tomu je tak, nìkdy je baterie pøímo pøipájena k desce, pak je nìkolik šancí.

http://koti.mbnet.fi/dani69/DFI%20nForce3%20250GB/DFI%20LP%20250GB%20BIOS%20piiri.JPG

Buï vymìnit základní desku (jen v nejhorším pøípadì), vzít si pájku a baterii vypájet a napájet tam novou a nebo poslední šance pøi každém startu pamì CMOS nastavit (jen pokud PC vypínáte jednou za rok, brzo by vás to pøestalo bavit). Pokud nìkdy budete potøebovat vymazat pamì CMOS, tak buï vytáhnout baterii a nebo pomocí propojek na desce pamì zkratovat. Propojky se nalézají vìtšinou v okolí BIOSu, ale radši se podívejte do manuálù základní desky. (Mazat pamì bude napøíklad potøeba, když zapomenete heslo do BIOSu).

Kde je BIOS umístìn a jak vypadá a kdo ho vyrábí?

BIOS je umístìn na základní desce. Nìkdy je pøímo pøipájen k desce, nìkdy je vložen do tzv. ochranného pouzdra, to vìtšinou najdeme u starších základních desek. V dnešní dobì je BIOS velice malý je pøipájen k desce SMD technologií. Proto pøípadné poškození vìtšinou znamená úplnou výmìnu základní desky. Takže pøi aktualizaci BIOSu (pøepsání pamìti ROM) vždy pøemýšlejte dopøedu, zda-li to opravdu potøebujete, mohlo by Vás to mrzet. Výmìna základní desky není vìtšinou levná záležitost. BIOS vyrábìjí specializované firmy. Tøi nejznámìjší sem uvedl dole.

AMI BIOS-http://amibios.com
Award BIOS-http://award.com
Phoenix BIOS-http://phoenix.com

Shrnutí: Zde je malé shrnutí nabytých informací z pøedchozího textu. BIOS se skládá ze tøí pamìtí (vrstev). K jeho bezproblémovému chodu je potøeba baterie. BIOS je umístìn na základní desce, je to komunikátor mezi komponentami a operaèním systémem. Bez BIOSU by PC nefungovalo.

V dalším dílu si povíme, co se stane když, startujeme PC.

Zdroj informací a fotografií: Internet, knihy BIOS a Setup, Repasujeme poèítaè, Hardware pro pokroèilé, a hlavnì vlastní hlava.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 03.06.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 3 | Zobrazeno: 17418x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ