VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak na èištìní registru
Nepihlen nvtvnk

Jak na èištìní registru

V tomto èlánku si øekneme, jak zajistit Váš registr neustále èistý bez zbyteèných øádkù navíc. Jistì se Vám nìkdy stalo, že jste nainstalovali program a zjistili, že to není to pravé oøechové. Tak jste program hned odinstalovali a mysleli si, že máte program navždy pryè. Mohlo by se zdát, že tomu tak je, ale ono bohužel není. Témìø každý program se zapíše do registru Windows a po odinstalaci se z registrù èasto už nevymaže. Každý zkušenìjší uživatel by si poradil i bez tohoto programu. Jednoduše by si vyhledal v registru položku programu a smazal by ji. Ovšem ne každý si na toto troufne. Chtìl bych Vám proto pøedstavit program RegCleaner a ukázat Vám, jak s ním jednoduše pracovat.

Program nejprve stáhnìte z našeho webu ----zde----. Poté program nainstalujte a spuste.

první spuštìní
První spuštìní programu

Jak vidíte, program komunikuje v anglickém jazyce. Podporuje ovšem i èeský jazyk, což je pro všechny ménì znalé uživatele velikou výhodou. Jako další bod si ukážeme, jak nastavit mateøský jazyk, což je èeština.

Najedeme na záložku Options->Language->Select Language

nastavení jazyku
Nastavení jazyka

Jako další musíme urèit metodu èištìní registru. Najedeme na záložku Možnosti->Èištìní registru->Metoda->Automaticky

A teï se dáme už koneènì na èištìní registru. Udìláme to takto: najedeme na záložku Nástroje->Èištìní registru->Spustit vše

Dále již program pracuje zcela samostatnì. Až program dokonèí èištìní registru, tak se opìt zobrazí úvodní obrazovka a tím poznáte, že program dokonèil èištìní. Tímto mùžete program zavøít.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 07.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 16656x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ