VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Pøipojte si FTP server jako další pevnĂ˝ disk
Nepřihlášený návštěvník

Pøipojte si FTP server jako další pevný disk

Každý z Vás se už asi nìkdy setkal s protokolem FTP a nejspíš proto víte, že i když jde o velice užiteènou vìc, práce s ním je pøece jen dost nepohodlná a nepraktická. A tak ti z Vás, kteøí FTP potøebují používat èastìji, jistì uvítají možnost pøipojit si libovolný FTP server jako bìžnou diskovou jednotku. Nejenže se tím práce znaènì zpohodlní, ale také vám to umožní ukládat soubory z jakéhokoliv programu pøímo na daný FTP server.

Jediné, co budete potøebovat je jednoduchý program Novell NetDrive a pár minut èasu k nastavení základních údajù. Postup bude následující :

1. Nejdøíve si program stáhnìte a nainstalujte. Po restartu systému se program zaøadí do souborù spouštìných pøi startu systému, tuto funkci je ale možné vypnout, stejnì ji nebudete potøebovat. Pokud si tedy nepøejete automatické spouštìní, klepnìte pravým tlaèítkem na ikonku programu v systémové lištì a zrušte zatržítko u „Run at startup“.

2.Nyní pøichází na øadu nastavení programu. Poklepejte na ikonku a otevøe se hlavní okno. V levém dolním rohu zvolte „New Site“ a zadejte název nového pøipojení a adresu FTP serveru. V roletce „Server Type“ ponechte volbu FTP, v roletce „Drive“ si mùžete zvolit, jaké oznaèení bude používat systém pro daný server. Zatrhnutím „Connect at login/startup“ docílíte pøipojení serveru ihned po startu systému, tuto volbu ale nedoporuèuji, ukážeme si pozdìji jinou, lepší možnost. Zde tedy nezatrhávejte, stejnì tak u položky „Anonymous/Public Logon“ zrušte zatržení (ponechte ho jedinì v pøípadì, že server umožòuje se pøipojit neregistrovaným uživatelùm). Následnì vyplòte uživatelské jméno a heslo.

ftpftp

3.Pro nastavení pokroèilejších voleb kliknìte na tlaèítko „Advenced“. Zde si mùžete nastavit napøíklad èíslo portu, vzdálenou složku, definice práv pro soubory atd. to ale vìtšina lidí nepoužije. Pokud jste ale uživateli firewallu èi proxy serveru, zaškrtnìte v první záložce volbu „PASV - Passive Mode“. Teï už se mùžete kliknutím na tlaèítko „Connect“ v hlavním oknì koneènì pøipojit. Otevøe se vám okno Prùzkumníka s daným serverem. Pøipojování tímto zpùsobem je ale zdlouhavé, jde to i bez zapnutí programu.

ftp

4.Poklepáním na ikonku programu a klepnutím na tlaèítko „Disconnect“ se odpojte. V hlavním oknì klepnìte na položku File v hlavní lištì a vyberte volbu „Create Desktop Shortcut“. Tím jste vytvoøili zástupce na ploše a server si tak kdykoliv pøipojíte jako disk pouhým poklepáním na ikonku na ploše, samotný program tedy již není

ftp

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 21.07.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 3 | Zobrazeno: 8037x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ