VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Pøehled užiteèného softwaru
Nepihlen nvtvnk

Pøehled užiteèného softwaru

Èím jiným zaèít, než operaèním systémem. Máme na vybranou z nìkolika systémù (Microsoft Windows, Mac OS, UNIX a Linux). Teï si ale povíme nìco o Microsoft Windows. V dnešní dobì, kdy vìtšina poèítaèù má takový výkon, že zvládne jakoukoli verzi systému, kterou si vyberete, je tedy pouze na Vás, jaký systém zvolíte.

windows

 • Windows 1.0
 • Windows 2.0
 • Windows 3.0
 • Windows 3.1
 • Windows 3.11
 • Windows for Work groups 3.1
 • Windows for Work groups 3.11
 • Windows 95
 • Windows 32s for Windows 3.1
 • Windows 98
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows NT
 • Windows NT 3.1
 • Windows NT 3.5
 • Windows NT 4
 • Windows Me
 • Windows CE
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Small Business Server 2003
 • Windows Vista

Tak toto jsou asi nejznámìjší verze systému, z èehož se nejvíce využívá Microsoft Windows 98 a XP.

Sama instalace systému zaène po nabootování instalaèního CD–ROMu. Po dokonèeni instalace a nastavení systému dle vaší libosti, zaèíná problém se softwarem. Mnoho programù je dodáváno v samostatné instalaci, ale velmi èasto nestaèí. Proto zde uvedu nìkteré z tìch, které je dobré si doinstalovat.

Adobe Reader 7.0.5 CZ

Program pro ètení dokumentu v PDF.

Stáhni Adobe Reader 7.0.5 CZ

WinAmp

Multimediální pøehrávaè

Stáhni WinAmp

Total Commander

Správce souborù.

Stáhni Total Commander

Mozila Firefox

Internetový prohlížeè.

Stáhni Firefox

Skype

Komunikaèní klient pro telefonováni v síti internet.

Stáhni Skype

ICQ 5 … popøípadì Miranda IM

Komunikaèní programy pro zasíláni zpráv v síti internet Každý nabízí široké rozhraní funkcí.

Stáhni ICQ

Miranda IM

Komunikaèní programy pro zasíláni zpráv v síti internet Každý nabízí široké rozhraní funkcí.

Stáhni Mirandu IM

IrfanView

Jednoduchý a velmi rychlý prohlížeè obrázkù, který v sobì schovává mnoho funkcí na úpravu obrázkù.

Stáhni IrfanView

InfraView

Po nainstalování všech tìchto programù, které si mùžete stáhnout na uvedených adresách, doporuèuji restartovat poèítaè a nìkolik programù vypnout z „msconfig“ Start => Spustit => msconfig => Po spusteni

Zde smažete programy, které se spouštìjí po startu poèítaèe a tím zpomalují celý chod PC. Z naistalovaných programù mùžete vypnout:

 • Adobe Reader - Adobe Reader Speed Lunch
 • WinAmp – winampa
 • Skype – Skype
 • ICQ5 – ICQLite
 • Vìtšina tìchto programù bìží i když je nepoužíváte a ani nevidíte, proto je dobré je vypnout a spouštìt je jen v pøípadì nutnosti.

  Po nastavení všech tìchto programù si zvolte zda chcete poèítaè optimalizovat pro „Výkon“ èi pro „Vzhled“. Oznaète si „Tento poèítaè“ a stisknìte pravé tlaèítko myši. Dále stisknete „Vlastnosti“. Vyberte záložku „Upøesnit“. Pod nápisem „Výkon“ naleznete tlaèítko „Nastavit“ stisknìte je. Dále už jen vyberete, zda optimalizovat pro „Výkon“ nebo pro „Vzhled“.

  Sponzor èlánku:
  Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Ondøej Novotný
Datum: 01.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 6819x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ