VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > První dojmy z Windows Vista z pohledu $uch@raC
Nepihlen nvtvnk

První dojmy z Windows Vista z pohledu $uch@raC

První dojmy z Windows Vista z pohledu $uch@raC

Instalace probìhla ve velmi pìkném uživatelsky pøívìtivém rozhraní. Nejdøíve se z DVD disku pøetáhl instalaèní balíèek 3,2GB, který se následnì rozbalil na ten samý disk. Pochopíte, že to muselo být zdlouhavé. Poté instalace pokraèovala následným pøekopírováním a instalováním na cílový disk již rozbaleného balíèku na jiném disku. Spolu s instalací se nainstalovaly takové "provizorní" ovladaèe k mé grafice a zvukové kartì a nastavilo se samo rozlišení vhodné pro mùj monitor spolu s obnovovací frekvencí. Nevím, ale možná instalace pøevzala nìkterá nastavení z mých Windows XP. Je to tedy nejvíce pravdìpodobné.

Windows Vista Windows Vista Windows Vista

První pøivítání do systému Vista bylo více než pìkné. Prùvodce mì doprovodil k prvotnímu nastavení systému a vytvoøení uživatelského úètu. Probìhl restart poèítaèe a již jsem mohl využít plné možnosti nových Vist. I pøes to, že mám instalovanou jen Windows Vista BETA2, si myslím, že není až tak moc rozdílù oproti prodejní verzi, co se týèe vzhledu a vybavení programù. Ve finální verzi jsou jen upraveny drobnosti a spíše chyby co se týèe zabezpeèení a nestability systému. Pøi prvotním finálním spuštìní (na plochu) mì pøivítalo hned nìkolik ikon. Koš, Feedback, Get Started. Tento Poèítaè, Místa v sítí a IE7 chybí, avšak jen na ploše. Lze je najít v nabídce start. Samozøejmostí je WMP11. Ve Windows Vista také mùžete najít primitivní textový editor, WordPad, malování, ZIP a aktovku.

Nevím, ale tato Vista BETA2 je nejspíše "Ultimate" verze, sice jsem nestaèil prozkoumat celé Windows Vista, ale podle ikonky Windows Ultimete Extras v nabídce start se dá již ledacos odvodit. Také vìtšinu funkcí má z Ultimate edition, mezi nìž patøí i funkce Media Center. Zajímavá je též funkce MS Update pøímo v systému a tudíž nemusíte lézt nikam do IE7. Automatické aktualizace již totiž neprobíhají pøes internetový prohlížeè, ale jsou integrovány do Windows Vista. Jako ochrana slouží integrovaný Firewall systému Windows Vista + Windows Defender jako antispyware. Antivirový program si již musíte zøídit sami.

Windows Vista Windows Vista

Výkon, stabilita, rychlost, nároky na HW:

Výkon samozøejmì záleží na vašem hardwaru. I když si myslím, že mám celkem silný PC a na XP je to dìlo. Visty pro nìj byly tvrdší oøíšek. Pøecejenom pøi spouštìní programù déle naèítá a více se používá pevný disk jako virtuální pamì. Když jsem mluvil o nárocích na PC, nedivím se, že doporuèeno je pro Vistu 2GB RAM, nìkdy jí bylo opravdu tøeba a proto byla virtuální pamì 2x tak plnìjší než v XP. Tak vezmìte si, že propracovaný prostorový styl Aero s mìnitelnou prùhledností je celkem nároèný, pøedevším pak na grafický výkon a to jsem nezkoušel animovanou plochu. Zatím jsem nenarazil na žádnou chybu ani nestabilitu, to asi proto, že jsem se moc nevrtal v nastavení. Pøecejenom to je jiný operaèní systém s jinými nároky a ještì k tomu v angliètinì.

Testovací sestava:

  • Intel Pentium 4, 2,4GHz@3,6GHz, multiplier 18x, bez zvýšení napìtí (1,4V) Prescott
  • Kingston HyperX 2x512MB 400MHz CL2 (2-3-2-6)
  • nVidia GeForce 6600GT, 128MB GDDR3, 128bit, AGP8x 500/1000
  • ASUS P4P800SE, Intel 865PE + ICH5R
  • Seagate SATA 1,5Gbps 200GB
  • Zdroj 450Watt

Programy, které jsem zkoušel ve Windows Vista:

  • ICQ 5.1 Atlas
  • NOD32 2.7
  • ForceWare 100.65 na Vista 32bit

Windows Vista Windows Vista Windows Vista Windows Vista

Celkový verdikt k Windows Vista:

Je to velmi pìkný a sexy operaèní systém s neuvìøitelným grafickým propracováním a animacemi. Avšak na to je také potøeba dostateènì výkonný PC. Škoda, že ještì mnoho skvìlých programù nepodporuje Vistu. Mimochodem: Jsem zvìdavý na 64bit Windows Vista, na její výkon, rychlost, využití RAM, procesoru a aplikací.

V tomto èlánku jsou mé prvotní celkové dojmy z Windows Vista, proto nepište do diskuse, že chybí testy, popø. nìco jiného. Dìkuji.

Prosím toho kdo má zkušenosti s Windows Vista, a se s nimi podìlí, tøeba zrovna s podporovanými programy. To je již dnes asi nejrozšíøenìjší debatou ohlednì Windows Vista.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 01.03.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 7383x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Gopten - 08.04.2007
Mùj názor na Vistu a pøirovnání je ten, že jejich kvalita a zpracování je ve kvalitì systému windows milénium a doufám, že se stratí stejnì rychle. Proè? mìl jsem èest ji vyzkoušet, ne doma, ale opravdu v realitì a je to úplnì k nièemu!! Pøipojení k doménì, serverùm, prostì úplnì k nièemu. Jako OEM? Naco? Bohužel se obávám, že politika Microsoftu bude taková, že prostì ukonèí prodej XP Home a Prof. a prostì nezbude nic jiného než tenhle paskvil, který propagují jako funkèní systém!! A krom toho, jediné Office které na tom bìží jsou 2007, zapomeòte tedy, že pokud máte zaplacený Office nižší, že jej na Vistì použijete. Naštìstí máme v práci možnost zahazovat Vistu a instalovat i do budoucna XP Prof. když už není možnost použít Linux. RE pavouk1 : myslim že linuxu staèí i ménì než polovina toho co požaduje mrkwosoft smch potlesk To je mùj názor, kdo ma jiný, taky názor. Prostì Vistu ne a ne a ne!

$uch@rC - 07.03.2007
Taky názor... ano :-) No ja osobne taky Vistu zatim neplanuju, a kdyz uz , tak asi jen na notasu jako OEM. Láká me ale Windows Home server nebo jak to je. Az si postavim serverik tak o tom budu uvazovat. ;-)

pavouk1 - 07.03.2007
Osobne me Vista vubec nebere a neplanuji, ze bych ji do budoucna instaloval. To s cim se vytahuje umi linux s polovicnima systemovyma narokama ano

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ