VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Telefonování pøes Internet
Nepihlen nvtvnk

Telefonování pøes Internet

skype

V poslední dobì se stalo trendem telefonovat si pøes internet. K tomuto úèelu je stvoøeno hned nìkolik programù. Nejznámìjší z nich je Skype. Tento program mùžete stáhnout na našich stránkách v utilitách. Jako další program, který se spíše proslavil chatování pøes internet, je ICQ. Tento program je opìt možno u nás stáhnout. Telefonování lze ale uplatnit až od 5 verze ICQ. Já osobnì bych ale doporuèil spíše Skype.

K volání pøes internet potøebujete repráèky a nìjaký levný mikrofon. Oba programy jsou zdarma. Jediná nevýhoda tìchto programù je, že pokud máte pomalé pøipojení k internetu, nemùžete si pøi nich hledat ještì nìkde na internetu nìjaké informace. Pak ještì existují i jiné digramy, viz níže. Existují i programy, které umožòují volání na pevné linky v ÈR zdarma, avšak délka hovoru je omezena. Jeden z tìchto programù se nazývá VoipBuster. Tyto programy si mùžete stáhnout na serverech jako slunecnice.cz nebo stahuj.cz.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 12.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 7109x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

pavouk1 - 30.10.2006

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ