VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > TajemnĂ˝ BIOS - POST testy
Nepřihlášený návštěvník

TajemnĂ˝ BIOS - POST testy

Pár slov úvodem

V této èásti se dozvíte, co dìlá BIOS, když se nastartuje PC. Kdo by ale øekl, že toho BIOS stihne tolik za takovou chvilku. Co pøesnì udìlá, se právì dozvíme v tomto dílu.

DĂ­l II.

Co tedy dìlá BIOS?

BIOS nastartuje ihned se zapnutím pøívodu energie. Jako první si prohlédne obsah slotù na základní desce (podívá se, jestli jsou obsazené nebo prázdné) pokud zjistí, že jsou plné, tak se podívá do ROM pamìti, ze které si BIOS naète informace o použité komponentì. Aby toto nemusel dìlat pøi každém startu PC, má to BIOS dobøe vymyšlené, jednoduše údaje uloží do pamìti CMOS - viz pøedchozí díl. Až toto udìlá, tak BIOS provede tzv. post testy. Tyto testy komponenty zkontrolují, jestli pracuje správnì a jestli nemá náhodou nìjakou poruchu. Pokud se porucha ale vyskytne, tak poèítaè zaène buï hlasitì pípat, odbornì se tomu øíká BEEP kód. Na konci èlánku uvedu nìkolik nejdùležitìjších pípnutí a nebo je druhá varianta, ponìkud ménì nároèná pro sluch, BIOS chybu vypíše na obrazovku. Pokud vše probìhne, ale jak má, tak BIOS zaène horlivì vyhledávat zavádìcí sektor na CD, HDD, FDD operaèního systému. A všechny informace o použitém HW mu pøedá. Z èeho má vyhledávat zavádìcí sektor, má nastaveno v položce BOOT.

Jak bylo slíbeno v úvodní èásti toho èlánku, tak teï si ukážeme nìkolik BEEP kódù.

Obecná chybová hlášení.

No CPU installed V socketu základní desky není procesor
System failed CPU test Ĺ patnĂ˝ test CPU
System failed memory test Špatný test operaèní pamìti, vìtšinou jsou špatnì zasunuty pamìti RAM
No keyboard detected Nebyla nalezena klávesnice
No floppy disk detected Nebyla nalezena disketová mechanika
No IDE harddisk detected Nenalezen pevný disk na sbìrnici IDE
CPU temperature too high Byla zjištìna vysoká (kritická) teplota CPU (zkuste zkontrolovat ventilátor)
CPU fan failed Ventilátor se netoèí, zkuste zkontrolovat zapojení ventilátoru.
CPU voltage out of range Velké napìtí procesoru, zkuste v BIOSu snížit.
8042 Gate-A20 Error Pøestala pracovat brána A20 kontroléru.
Address Line Short Chyba v dekódování adresy
Cache Memory Bad Vadná cache (zatím jsem se s tímto problémem nesetkal)
Do Not Enable Cache Vadná cache
Cmos battery state low Baterie Cmos má nízké napìtí, bude zapotøebí jí vymìnit

Beep kódy jsou u každého výrobce jiné, takže si tu ukážeme jen nìkolik pøíkladù od tøí výrobcù BIOSu.

Beep kĂłdy od AMI

Poèet pípnutí Význam
1 Chyba v refresh
2 Chyba parity
3 Chyba pøi testu read/write pamìti
4 Nepracuje timer základní desky
5 Chyba procesoru
7 Všeobecná chyba blíže nespecifikovaná
9 Chyba kontrolního souètu pamìti ROM

Beep kĂłdy od Award:

Poèet pípnutí Význam
1 krátké pípnutí Post-testy probìhly v poøádku
opakující se pípání Nebyla nalezena pamì RAM
Rychle opakující se pípání Pøehøátý procesor, vhodné zkontrolovat ventilátor.

Beep kĂłdy od Compaq

Poèet pípnutí Význam
1 krátké pípnutí Post-testy probìhly v poøádku
7 dlouhých a krátkých Chyba grafické karty
1 dlouhé nemající konec Chyba operaèní pamìti
1krátké 2 dlouhé Chyba v obsahu RAM
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 07.06.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 2 | Zobrazeno: 17907x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ