VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tipy a triky v XP - 1. díl
Nepihlen nvtvnk

Tipy a triky v XP - 1. díl

Jak vylepšovat Windows XP

pøevzato z http://perso.orange.fr/overlord59/img/XP%20wall%202%20blue%20mini.jpg

V nìkolika dílech tohoto èlánkù bych chtìl pøedstavit skryté chyby systému. Všemožná nastavení, jak se zbavit neustále otravujícího Windows Messengera. Jak upravit registry Windows XP k obrazu svému. V každém èlánku bude nìkolik typù co a jak. Takže neváhejte a pokraèujte ve ètení dále. Windows XP je takový velký rozmazlenec Microsoftu. Microsoft ho pravidelnì aktualizuje a všemožnì se snaží záplatovat své chyby. Nu jestli se mu to daøí, budete muset posoudit sami.

Zástupce bez šipky

Každý uživatel Windows ví, že když si vytvoøí zástupce na plochu nebo tøeba do dokumentù, zobrazí se mu u ikonky v levém dolním rohu šipka. Nìkomu se tento zpùsob nemusí líbit. A to hned z nìkolika dùvodù. Kazí to vzhled pìknì ikonky. Nehodí se to tam. Pro ty, kterým se nelíbí ošklivá bílá ikonka, staèí v registrech Windows XP zmìnit pár parametrù. Nejprve otevøeme Start/Spustit/regedit. Najdeme klíè HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile HKEY_CLASSES_ROOT\piffile 2. a v nich vymažte klíèe IsShortcut 3. Po restartu budou zástupci bez šipky. Jak jednoduché.

Zástupce bez textu zástupce

A u zástupcù ještì zùstaneme. Tentokrát se jedná o nápis po vytvoøení zástupce libovolného programu. Napøíklad: když bych vytvoøil zástupce ad-aware.exe, tak se na ploše zobrazí zástupce - ad-aware.exe. Pokud nechcete, aby se primárnì zobrazoval text zástupce, tak je tøeba zase zmìnit pár prvkù v registrech Windows. Spustíme regedit -> najdeme klíè HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer -> dále klíè link, pokud ho nenajdete, tak je tøeba ho vytvoøit -> po úspìšném najití tohoto klíèe je tøeba vytvoøit binární hodnotu 00 00 00 00. Po zavøení registrù by vše mìlo fungovat. Pravda je, že toto je již o nìco nároènìjší než pøíklad pøedtím.

Jak odstranit z nabídky start nìkteré pomocné funkce

Jedná se o funkce v nabídce start, které jsou využívané velice sporadicky. Jedná se o funkce typu odborná pomoc atd. Spustíme opìt Start/Spustit/regedit -> najdeme klíè HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer, kde vytvoøte binární hodnotu s názvem NoLogOff a jako hodnotu jí pøiøaïte 01 00 00 00. Po restartu systému by tato nabídka mìla být odstranìna. V zásadì jednoduché a vzhledovì pøívìtivé.

Jak doèasnì skrýt ikony na ploše

Chcete-li nìkoho vystrašit ale nijak mu neuškodit tak proè ne. Èi sami máte na ploše nepoøádek a nevíte co s tím. Pro doèasné skrytí ikon z plochy slouží opìt jeden klíè z registrù. Spustíme regedit -> najdeme klíè HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer a vytvoøíme hodnotu DWORD s názvem NoDesktop. Jako hodnotu jí pøiøaïte 1 a ikony se automaticky skryjí (0 objeví se zpìt).

pøevzato z www.svetlian.com

Jak na DiskCache ve Windows XP

Jak jistì víme, operaèní pamìti není nikdy dost. A tak v systému slouží taková malá vychytávka – stránkovací soubor. Tento stránkovací soubor slouží pro málo používané aplikace, které i pøesto musí bìžet za chodu PC. Nebo když máte nedostatek pamìti. Problém je v tom, že stránkovací soubor je uložený na HDD a jak snad všichni ví, harddisk je nìkolika násobnì pomalejší než operaèní pamì. Proto zde platí pravidlo, pokud máte dostatek pamìti 1GB a víc mùžete si v závislosti na tom, co na svém PC dìláte, dovolit dokonce stránkovací soubor vypnout. Èi optimalizovat tak, že nebude mít tolik prostoru pro uložení a tím donutí PC, aby plnì zaèal využívat RAM. PC má totiž takové tendence neustálého šetøení touto pamìtí a tak by snad nejradìji vše dal do stránkovacího souboru. Jak tedy na to si ukážeme za chvíli. Spuste regedit -> najdìte klíè HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session -> najdìte hodnotu Manager\Memory Management a vytvoøte hodnotu IoPageLockLimit, kde pro pamì 256MB nastavte hodnotu 15000 a pro 512MB + nastavte 40000.

Jak na pøejmenování více položek najednou

Toto hromadné pøejmenování nìkolika položek najednou, napøíklad využijete pøi pøejmenování fotek z dovolené, z výletu atd. Staèí když oznaèíte všechny položky, které chcete pøejmenovat. Pak na jednu z položek kliknete pravým tlaèítkem myši a pøejedete na nabídku pøejmenovat zapíšete název souborù a pak dáte enter a vše je dokonáno.

Jak vrátit provedené zmìny ve Windows

Nejednou se uživateli stane, že promazává disk a najednou smaže nìco, co smazat nechtìl. Tou nejednodušší metodou vrácení o jeden krok zpìt je stisknutí CTRL+Z. Samozøejmì zmìny jdou vrátit až o nìkolik krokù, takže nemusíte mít obavy ani pøi vìtších experimentech. Toto lze samozøejmì aplikovat i na programech jako Word nebo Excel.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 17.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 13028x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ