VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tipy a triky v XP - 2. díl
Nepihlen nvtvnk

Tipy a triky v XP - 2. díl

Jak vylepšovat Windows XP

Toto je již druhý díl krátkých tipù ve Windows XP. V tomto díle se budeme zabývat pøedevším nastavením jako takovým a tudíž nebudeme muset rozvrtávat, jakýmkoli zpùsobem registr Windows. Tudíž bych si troufal tvrdit, že tento díl je pro ménì zkušené uživatele èi pro ty, co se bojí s registry jakkoli hýbat.

Jak na automatické aktualizace ve Windows

Všichni, kdo se alespoò okem zajímá o poèítaèe ví, že Windows bez aktualizací jsou jako tìlo bez duše. Je to ta nedùležitìjší vìc, co musíme témìø každý mìsíc dìlat. Problém nastává u nelegálních kopií tohoto systému. Všichni víme, že Microsoft uskuteènil aktualizaci pro zjištìní legálnosti systému. Za toto opatøení Microsoft dostal pokutu a i pøesto vydal další aktualizaci podobného typu. U první aktualizace staèilo odebrat ze systému zato u druhé aktualizace nastal problém, že aktualizace nešla odstranit. Proto je nejlepší nastavit systém aktualizací tak, aby vás pouze upozornil na své aktualizace, vy si pøedètete, která aktualizace k èemu a podle toho si jí stáhnete. Toto se provede následovnì. Otevøete si pøes Ovládací panely okno Automatické aktualizace, kde si zaškrtnìte vyhovující možnost. Rozhodnì doporuèuji vyvarovat se úplnému vypnutí této služby.

Jak odstranit Windows Messenger

Ne jeden èlovìk by si nejradìji uvázal mašli. Windows Messenger je tak otravná aplikace, navíc pøevážnì nepoužívaná. Èlovìk jí dá zavøít a pøi spuštìní Outlooku se spouští znova. Èlovìk aplikaci zavøe a Outlook už radši ani nespouští a pøi startu poèítaèe je tam zas. Nejen, že zpomaluje poèítaè jak pøi startu, tak i bìhem chodu. Ale hlavnì se stává neuvìøitelnì otravnou aplikací. Zbavme se jí tedy takto. Pøes nabídku Start spuste dialogové okno funkce Spustit a vepište do nìj následující pøíkaz RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove a samozøejmì jej spuste. Mìlo by dojít ke kompletnímu odstranìní Windows Messengeru ze systému.

Jak vypnout systém za urèitou dobu

Èas od èasu by se uživatelùm systému hodilo naèasování vypnutí PC, nejen z dùvodù potøeby, ale dá se to použít i napøíklad na nìèí nerušené vystrašení. A pøitom je to tak jednoduché. Spuste si pøíkazový øádek a použijte následující pøíkaz shutdown -s -t XXXX, kde XXXX pøedstavuje hodnotu v sekundách. Odpoèítávání je možné zastavit pøíkazem shutdown -a. Pøíkazový øádek se spustí pomocí nabídky start -> programy -> pøíslušenství.

Jak zvukovì oznaèit nìkteré klávesy

Nejednou se vám jistì stalo, že jste omylem zavadili o insert a text pak záhadnì ubýval. Nebo jste psali nìjaký text a najednou byla písmena velká. S tímto problémem se potýká mnoho lidí. Vyøešit tento problém je ovšem velice snadné. Prostì na tyto klávesy Caps Lock, Num lock a Scroll Lock nastavíte zvuk. Pøi jejich aktivace vás poèítaè upozorní zvukem, to samé i pøi jejich deaktivaci. Postupujte podle následovného návodu. V ovládacích panelech vyhledejte položku "Možnosti usnadnìní" a v ní kartu "Klávesnice". Zaškrtnìte položku Funkce Ozvuèování kláves a potvrïte.

Jak zrychlit start Windows úpravou kontroly IDE kanálù.

Windows XP mají tu neblahou vlastnost, že pomalu startují a ještì pomaleji se vypínají. Je to zpùsobeno nìkolika faktory, které zde nebudu nijak popisovat, ovšem zásadní mùže být nastavená hledání nových IDE kanálù. Systém totiž pøi každém startu hledá, zdali není pøipojené nové zaøízení, než zjistí, že není pøipojeno nové zaøízení, chvilku mu to hold trvá. Postup, jak se tohoto zvyku zbavit, je jednoduchý. Opìt použijeme klávesovou zkratku Windows+Pause Break, kde vyhledáme pøes Vlastnosti systému >> Hardware >> Správce zaøízení >> Øadièe IDE ATA/ATAPI položku primární (sekundární), kde vyberete položku Upøesnit a Typ zaøízení oznaète jako Žádný. Pokud se toto nastavení nevyskytuje, pak je už zaøízení nainstalováno. Pokud budete chtít jakékoli zaøízení na IDE kanál pøipojit, pak budete tuto volbu nuceni opìt zapnout nebo provést detekci manuálnì.

Jak vypnout balónové zprávy v systémové lištì

Naprosto otravné se mùže znát pøi nainstalování servis packu 2 jeho neustálé balónové varování, že je systém v ohrožení. Nebo že je nainstalovaný nový hardware, zaøízení nemùže pracovat správnì atd. Jak se tìchto zákeøný zpráv zbavit? Pokud tedy nestojíte o zobrazování tìchto tipù nebo zpráv o stavu vìcí ve Windows, pak postupujte následujícím zpùsobem. Balónové zprávy dokážou obèas informovat o dùležitých vìcech, ale stejnì tak dokážou být nìkdy i pìknì nepøíjemné. Vyhledejte klíè registru HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced a pomocí menu vytvoøte položku DWORD, kterou pojmenujte EnableBalloonTips. Hodnotu této položky nastavte jako 0 a restartujte systém.

Jak na své vlastní balónové tipy pro Windows

Pokud vás balónové zprávy neruší a máte je rádi, jen se vám zdají trochu nudné tak si je poupravte. Za nìjaký vtipnìjší komentáø než jen strohý text. Vytvoøit své vlastní balónové tipy, pak je tento tip urèen právì pro vás. Prvním zpùsobem je pøepsání textù stávajících tipù a zpráv pro který opìt použijeme regedit. Najdìte klíè HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips a zmìòte text v nìkterém z tipù. Pokud nechcete stávající tipy mìnit, vytvoøte si nové a pøiøaïte jim poøadové èíslo.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 29.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 12605x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ