VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Tipy a triky v XP - 3. dĂ­l
Nepřihlášený návštěvník

Tipy a triky v XP - 3. dĂ­l

V pomìrnì krátké dobì tu máme již tøetí díl v poøadí. Zprvu èlánku se budeme zabývat upravováním Windows prostøednictvím grafického rozhraní. V další èásti budeme upravovat registry Windows. Po pøedètení všech tøí dílù bez problémù zkrotíte takto neposedná dítka, která potøebují sem tam nìco nastavit.

Jak deaktivovat logo Windows pøi naèítání systému

Pokud vám vadí logo Windows XP pøi startu systému, není nic jednoduššího, než se ho zbavit. Vliv na rychlost startu systému to bude mít minimální, ale i tento pøínos mùže být pro starší poèítaèe podstatný. V rootu si vyhledáte soubor boot.ini a otevøete ho pro úpravu. Najdìte pøíkaz /fastdetect a za nìj pøidejte pøíkaz /noguiboot a práce je u konce.

Jak schovat sloĹľky a soubory

Jednoduché skrývání souborù zná skoro každý uživatel. Jistì jste se všichni dostali do situace, kdy jste potøebovali nìjakou složku schovat. Jen na chvíli. Pro schovávání dùležitých dokumentù je tento návod nepoužitelný. Postup je jako obvykle zcela jednoduchý a pøístup k tomuto nastavení máte pøes Prùzkumníka. Najdìte Nástroje >> Možnosti složky >> Zobrazení a zaškrtnìte Zobrazovat skryté soubory a složky. Toto nastavení se netýká programù jako je tøeba Total Commander, ten zobrazuje všechny soubory.

Jak deaktivovat klávesové zkratky pro možnosti usnadnìní

Už se vám jistì nìkolikrát stalo, že jste nìco na klávesnici nìco nìkolikrát zmáèkly a najednou se stalo nìco nepatøièného. Tzv. klávesové zkratky pro "usnadnìní" je možné deaktivovat. Funkce jedním prstem je toho pøíkladem. Pìtkrát za sebou staèí zmáèknout Shift a problém je na svìte. Ve Windows XP zajdìte do ovládacích panelù >> vyhledáme Možnosti usnadnìní. Zobrazí se nám okno s nastavením, kde odznaèíme možnosti, které nás obtìžují.

Jak zmìnit prodlevu pøi vysouvání nabídky Start

Pokud se vám zdá, že k vysouvání nabídky Start dochází pøíliš pomalu a vy to rozhodnì chcete zmìnit, pak postupujte podle tohoto návodu, který vám dovolí zmìnit "delay" v registrech Windows za pomocí Regeditu. Spuste tuto aplikaci a najdìte klíè HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop a vyhledejte položku MenuShowDelay. Pokud chcete rychlejší vysouvání této nabídky, pak hodnotu nastavte velmi nízko (pùvodní hodnota je 400).

Jak se zabránit zobrazování o odesílání zpráv o chybì

Skuteènost, že se nìjaká aplikace sesype a Windows XP ihned chtìjí nahlásit chybu a následnì jí odeslat uživatele zaráží, nìkteré dovádí až k šílenství.Tyto zprávy by mìly teoreticky Microsoftu pomoci pøi øešení problémù s Windows XP, ale mou dùvìru si hned tak Bill zpìt nezíská, takže je mám standardnì vypnuté. Otevøeme Ovládací panely >> Systém >> Upøesnit >> Zasílání zpráv o chybách, kde oznaèíme položku Zakázat zasílání zpráv o chybách.

Windows automaticky po ukonèení vymaže historii a adresáø TEMP

Toto nastavení vám nejen zrychlí vypínání a restart systému (sice jen nepatrnì, ale pøece), ale také ušetøí práci s mazáním TEMPu a historie. 1) Otevøete poznámkový blok a vložte do nìj následující øádky: RD /S /q "C:\Documents and Settings\vaše uživatelské jméno\Local Settings\History" RD /S /q "C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\History" RD /S /q "D:\Temp\" <--"vymaže složku TEMP, sem napište umístìní vaší složky TEMP" 2) Uložte to tøeba do C:\ a pøejmenujte na deltemp.bat 3) Nyní vyberte v nabídce start Spustit a napište gpedit.msc, dále kliknìte na "Konfigurace poèítaèe" - "Nastavení systému Windows" a "Scripty". Zde kliknìte "pøidat" a najdìte dávkový soubor který jste vytvoøili. Nakonec vše odentrujte "OK" a již po dalším restartu PC se vám budou tyto složky automaticky mazat.

Potlaèení startovního loga

Pøi startu Windows XP se bìhem stratu zobrazuje logování do systému. Tuto pøebyteènou obrazovku mùžeme zrušit. Zajistíme tím rychlejší start Windows. Jde o to, že systém už nebude muset na HDD C: hledat logovací obrázek. A tím si sám urychlí start. Postup je následující: Z koøenového adresáøe (nejèastìji C:) klepnìte pravým tlaèítkem na soubor msdos.sys (tento soubor je implicitnì nastaven jako skrytý, proto v Prùzkumníku z menu Zobrazit/Možnosti v zobrazeném oknì aktivujte volbu Zobrazovat všechny soubory) a z kontextového menu vyberte pøíkaz Vlastnosti a v zobrazeném oknì deaktivujte volby "Jen ke èten"í a "Skrytý". Nyní je soubor pøipraven k editaci. Klepnìte proto opìt pravým tlaèítkem na tento soubor a z menu vyberte pøíkaz Otevøít v... Pro editaci zvolte Notepad (Poznámkový blok). Nyní, když máte soubor otevøen k editaci vložte pod sekci [Options] bez uvozovek: "Logo=0" a provedené zmìny v souboru uložte.

Mazání složky UNDO po aktualizacích

Po nainstalování aktualizací a bezpeènostních záplat do Windows pomocí funkce automatické aktualizace nebo z internetové stránky si Windows vytvoøí složku Undo pro pøípadnou odinstalaci. Soubory ve složce vìtšinou zaèínají øetìzcem $NtUninstall. Po nìjakém èase se docela rozmnoží a zabírají na disku nìkolik MB. Mùžete je klidnì odstranit.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 28.03.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 1 | Zobrazeno: 12151x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

amik - 08.05.2009
Chtìl bych dementovat tuto pasáž: "Toto nastavení se netýká programù jako je tøeba Total Commander, ten zobrazuje všechny soubory". Total Commander zobrazuje soubory v závislosti na svém nastavení stejnì jako explorer (nastavení je ale individuální, není s exp. spoleèné). Výchozí hodnota pøi instalaci TC je stejnì jako u exp. skrývat soubory.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ