VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > TuneUp Utilities 2006 - Všestranný nástroj pro vaše zamrzlá okna
Nepihlen nvtvnk

TuneUp Utilities 2006 - Všestranný nástroj pro vaše zamrzlá okna

TuneUp Utilities 2006

Dnes vám pøedstavím všestranný nástroj, který rád používám a kolikrát mi i zrychlil poèítaè. A nìkdy mi dokonce zachránil i kùži. Jinak bych tøeba musel pøeinstalovat windows...

Poprvé, když jsem nainstaloval TuneUp Utilities 2006, již podle designu, ovladatelnosti, grafiky i svými funkcemi jsem zjistil, že se nebude jednat o žádný obyèejný program pro vyèištìní poèítaèe.

Hned musím øíci, že je škoda, že je program TuneUp Utilities 2006 placený, tedy dostanete ze zaèátku jako každý jiný program 30 denní zkušební verzi

Hlavní menu je pøíjemnì propracované. Vše je krásnì zaobleno vèetnì tlaèítek/buttonù a vše je v modro-žlutém nádechu. Prostorové 3D ikony pøímo lahodí oku i pøes to, že vám vyhuvojí spíše klasické 2D ikonky.

Originálnì je program v angliètinì (EN).Protože jsem hodný, mùžete si na linku níže stáhnout CZ pøeklad. Standartní cena programu èiní cca 1 500kè bez DPH.

TuneUp Utilities 2006 EN (oficiální stránka)

TuneUp Utilities 2006 - CZ pøeklad

Menu

PØIZPÙSOBENÍ a ANALÝZA

 • TuneUp SystemControl
 • TuneUp Manažer Po spuštìní
 • TuneUp Informace o systému
 • TuneUp Styler 2

ÈIŠTÌNÍ a OPRAVA

 • TuneUp DiscCleaner
 • TuneUp RegistryCleaner

OPTIMALIZACE a VYLEPŠENÍ

 • TuneUp MemOptimizer
 • TuneUp RegistryDefrag
 • TuneUp Optimizer systému

SPRÁVA a OVLÁDÁNÍ

 • TuneUp Manažer procesù
 • TuneUp Editor registru
 • TuneUp Manažer odinstalování

OBNOVENÍ SOUBORÙ a DESTRUKCE

 • TuneUp Skartovaè
 • TuneUp Obnova

Nyní vás trochu seznámím s funkcemi, které já nejèastìji používám nebo mi jsou nejbližší.

TuneUp RegistryCleaner

TuneUp Utilities 2006 skenuje a prohledává registry a snaží se nalézt chybné, smazané, nebo zbytky èástí z odinstalovaných souborù, které mají za následek zpomalování poèítaèe.

TuneUp RegistryCleaner - 1 - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz TuneUp RegistryCleaner - 2 - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz

TuneUp RegistryDefrag

Podobnì jako defragmentovat pevné disky umí TuneUp Utilities 2006 defragmentovat registry. Nejen, že tím opraví, defragmentuje a zrychlí celý bìh poèítaèe a spoustìní programù, ale i uspoøí místo na vašem pevném disku. Defragmentace totiž uspoøádá registry tak, aby se rùzné funkce mohly navzájem rychle najít a tím vše urychlit.

TuneUp RegistryDefrag - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz

TuneUp Obnova a destrukce souborù

Tato funkce v TuneUp Utilities 2006 dokáže bezpeènì znièit soubor, napøíklad dùvìrné formuláøe a dokumenty s èíselnými kódy, a zamezit tak bezproblémovému obnovení. Zatímco TuneUp Obnova dokáže soubory smazané pomocí koše ve windows soubory relativnì mladé obnovit -> tzn, že mìsíc staré soubory už asi tìžko obnovíte pøi každodení práci na poèítaèi.

TuneUp Obnova a destrukce souborù - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz

Nyní máte možnost si prohlédnout celé menu

TuneUp MENU - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz TuneUp MENU - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz TuneUp MENU - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz TuneUp MENU - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz TuneUp MENU - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 11.10.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 12080x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ