VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tvorba webu pøes MS WORD
Nepihlen nvtvnk

Tvorba webu pøes MS WORD

Jak udìlat web pøes word

Nejprve ze všeho si zapneme Microsoft Word. Potom si rozvrhneme, jak vlastnì bude celý web vypadat a tøeba na papír si naèrtnìte potøebné buòky, kde co a jak bude. Ve wordu si nejdøíve nastavte rozložení stránky pro web: Zobrazit --> Rozložení webové stránky. Nyní vaše náèrty a návrhy pøeneste do wordu, který jse si již døíve otevøeli a pøipravili. Hlavnì musíte vìdìt, kolik bunìk bude vodorovnì. Rada: Poèet vodorovných bunìk deje podle toho, kde bude menu. Pokud máte menu vodorovnì, zvolte tolik bunìk jako šíøka jedné vodorovné øady v menu (viz obrázek dole). Pokud máte menu svisle, mùžete udìlat jenom jednu velkou buòku, kterou pak roztáhnete asi tak, aby odpovídalo na rozlišení monitoru 1024x768 (dnešní nejvíce používané). Celou tabulku s buòkami dobøe roztáhnìte a zarovnejte na støed. Nyní máte dobrý základ pro váš web.

Zaèátek – tabulka, zneviditelnìna Zaèátek – doplnìné zapomenuté buòky Zaèátek – èerné pozadí

Když máte toto vše za sebou, mùžeme pokraèovat dále. Napište na Úvodní stránku potøebné texty a hlavnì menu. Pøi práci s webem v menu wordu nemusíte používat nic jiného než Vložit, Formát, Tabulka, z nichž nejdùležitìjší je Formát. Tam se odehrává všechna práce: pozadí, ohranièení tabulky a obrázkù, písma, sloupce atd... Nejlepší je, kliknout v menu na Zobrazit --> Panely nástrojù a poté oznaèit Tabulky a ohranièení a pokud nemáte tak i Formát, abyste to nejdùležitìjší mìli hned pøi ruce. Tabulky a ohranièení totiž slouží k tomu, kdybyste zapomnìli udìlat v tabulce buòku nebo èáru, pomocí tohoto to zvládnete dobrì a nemusíte vše dìlat odzaèátku. Dobré taky je tabulku „zneviditelnit“, aby vám po uložení do htm(l) nekazila design.

Link na jinou stránku se dìlá až pozdìji, teprve až máte definitivnì dokonèené všechny stránky a hlavnì tu úvodní, protože potom aktualizace chyb aj na všech stránkách by nebyla zrovna snadná. Když jste zjistili, že je vše OK, mùžete stránku uložit jako web do formátu HTM(L) (ne MHT)

Uložení dokumentu do HTM(L) Pohled na položky po uložení

Když máte stránku uloženou do htm(l), objeví se vám ve složce, kam jste ji uložili, dvì položky. Jedna ja ona stránka xxx.htm(l) a druhá položka je složka s obrázky, které jste umístili do webu. Toto platí i pro wordarty a cliparty atd... Pokud smažete složku s obrázky, automaticky se odstraní i soubor htm(l) k nìmu pøiøazen a opaènì.

Po uložení právì vytvoøenou stránku znovu otevøeme ve wordu (ne v prohlížeèi webu) a zmìníme jen texty co chceme zmìnit a stránku tím samým zpùsobem uložíme: „Uložit jako webovou stránku“ ale pod názvem, který máte v menu. Tím si vytvoøíte další stránky s jiným obsahem. Takhle uložte/namnožte všechny stránky, aby to vyšlo na menu, které jste si udìlali. Doporuèuji nedìlat v názvech souborù, které nahrajete na web mezery a diakritiku, jak v htm(l) tak i obrázcích a jiných souborech, mohlo by se vám to vymstít.

Otevøení mého html souboru ve wordu Pohled na mùj web – také dìlaný pøes word

Dìkuji za pozornost a pøeji pìkný den

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 06.09.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 9393x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Killa Dilla - 18.09.2006
kritika ti de co

zahon - 11.09.2006
Jo ale lamy se nemusej uèit jak být ještì vìtší lamy. Co takhle je radši trošku odlamit napø. èlánkem o tom jak zacházet napø. s MS Word pro normální tvrobu èlánkù, heh?

$uch@rC - 09.09.2006
asi tu nekdo nepochopil ze je to pro lamy :-O

zahon - 09.09.2006
Word není program pro tvorbu webových stránek. Není na to urèen. Jinak aèkoli se Frontpage èasto velmi odsuzuje, když se dobøe nastaví, lze s ním udìlat solidní stránky. Stejnì nechápu jak nìkdo mùže psát o tomto vùbec èlánek... Kdyby to bylo alespoò o Frontpagi...

najd - 06.09.2006
ano Tak to potom ano ;-)

$uch@rC - 06.09.2006
Tak taky sem to psal pro uplny zacatecniky ;-), ktery umi sotva zapnout PC :)

najd - 06.09.2006
Horší "program" pro tvorbu www neexistuje :) Leda Frontpage ne Ale jinak dobrej popis, to jo. ;-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ