VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > PeerGuardian 2.0
Nepihlen nvtvnk

PeerGuardian 2.0

PeerGuardian 2.0 je program, o kterém již byla zmínka v èlánku zabývající se softwarovou kriminalitou. V dnešním èlánku bych chtìl tento èlánek do detailù probrat, a to i bázi jeho práce, tedy nejen, které nabízí funkce. Doporuèuji si ho celý pøeèíst, a to od zaèátku až do konce. V první èásti si vysvìtlíme, jak program funguje, a v druhé závìreèné èásti si ukážeme, jaké funkce program nabízí a jak je využít.

Na jaké bázi funguje tento program?

Program slouží pro udržení anonymity vašeho PC v síti internet. Zabrání tzv. špehování rùzných státních organizací jako je napøíklad FBI a v ÈR BSA. PeerGuardian 2.0 funguje jako IP blokovaè. Každý den na internetu vyjde aktualizace všech škodlivých IP adres, tedy ty, které by vám mohly narušit soukromí u vašeho PC. Takovýto zpùsob blokování je skuteènì jediný úèinný program. Funguje, jak již bylo zmínìno, na principu pøímého IP blockingu. V jeho databázi IP adres se nachází nìkolik stovek milionù adres, které program blokuje. Pokud je tady inkriminovaná adresa, jenž se vyskytuje v seznamu, bude jednoduše zablokována a zapsána do historie pøipojení. Posléze se mùžete kdykoli podívat, kdy a kdo se k vám pokoušel pøipojit. Listy z tohoto programu lze bez jakýchkoli obtížností zkopírovat do jiných programù, jako je napøíklad firewall a jiné blokovací programy. Program oproti své pøedcházející verzi není témìø vùbec nároèný na výpoèetní výkon. Pro ochranu samozøejmì program bìží poøád na pozadí, takže snížení nárokù na Váš PC je dùležité pøedevším pro pomalejší PC. Nezapomínejte však ale, že program nechrání vaše PC 100%, a tak zbyteènì nepokoušejte autorský zákon.

Funkce programu - aneb jak s ním zacházet

Program je na ovládání velice jednoduchý. PeerGuardian 2.0 mùžete stáhnout ---- zde ---- . Po rychlém nainstalování program aktualizujte pomocí tlaèítka "check update". Program se ještì dotáže, co vše chcete blokovat. Po jeho otevøení v plnohodnotném provozu uvidíte probíhající IP adresy, které se pøipojují k vašemu PC a èervenì vyznaèené jsou ty, které program blokuje. Teï si vezmeme nabídku pìknì od zaèátku.

pøevzato z http://www.filehippo.com/img/ex/417__peerGuardian2-1.png

První záložka

  • Disable - znamená zneaktivnit blokování IP adres (nedoporuèuji)
  • List Manager - zde je nastavení, odkud se mají stahovat nové blokované IP adresy. A máte možnost nastavit, zdali tento seznam blokovat èi nikoli
  • Check Updates - slouží k updatování PeerGuardian 2.0, pøi poèáteèním nastavení jste vyzváni, jak èasto se má SW updatovat. Nastavte každý den.
  • Allow HTTP èi Block HTTP - tento buttonek se mìní v závislosti na jeho nastavení. Zde nastavujete, zdali jistým stránkám, které si na internetu procházíte, má blokovat pøístup èi nikoli. Mùžete nechat na Block http, nebo PeerGuardian 2.0 pak blokuje i lide.cz a tak podobnì.
  • View History - historie IP, které na vás chtìly napojit a byly zablokovány
  • Clear Log - vyèistí historii, což v zásadì nepoužívám, protože nikdy nevíte, kdy se vám seznam IP mùže hodit.

Druhá záložka

Zde nastavujete barvy, jaké mají mít blokované IP adresy zvýraznìní. Kam se mají ukládat IP z logu. V podstatì se o nic nejedná.

Program se spouští se startem Windows a zobrazuje se v lištì v pravém rohu. Pøi každé blokované adrese bliká, což mùže obèas rušit. Tedy hlavnì ze zaèátku. V tuto chvíli PeerGuardian 2.0 blokuje 840 000 000 IP adres (slušné èísílko!) a každým dnem se zvyšuje. Aktualizace se provádìjí automaticky v závislosti na vaše nastavení. Jen velmi zøídka se stane, že program spadne. To by mìlo být vše o tomto pozoruhodném programu. Snad jen dodat, že je pod free licencí a že je to dobrá vychytávka.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 13.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 15572x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ